Read the Official Description

วัตถุประสงค์

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้และทักษะเพื่อตอบสนองความท้าทายของสหัสวรรษใหม่เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมขององค์กร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในการบรรลุประสิทธิผลขององค์กรการติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างวิธีการ / ความเชี่ยวชาญทางวิชาการกับโลกของแรงงาน นอกจากนี้ยังพยายามที่จะยกระดับบุคคลให้เป็น "ทรัพยากรสูงสุด" และลักษณะเด่นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อของโปรแกรมมีนัยเกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านอาชีวศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการด้านอาชีพการให้คำปรึกษาในรูปแบบของพฤติกรรมองค์กร

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการฝึกอบรม
 • รับความอื้อฉาวและการรับรู้ในระดับสูง
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกอาชีพได้หลากหลายและมีการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเชื่อมโยงธุรกิจและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับรู้ความสามารถและบูรณาการในบริบทของธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะด้านความนุ่มนวลในการบริหารจัดการที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะที่เฉพาะเจาะจงในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
 • ให้พื้นฐานทางจริยธรรมที่มั่นคงสำหรับการรวมมืออาชีพ

เป้าหมายระดับมืออาชีพ

ตามข้อมูลที่กำหนดโดย WFPMA ระดับต่างๆและบทบาทจะแตกต่างกันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่น:

 • ผู้ดูแลระบบ / ผู้จัดการระดับสูง;
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน;
 • หัวหน้าทีม;
 • ผู้จัดการระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูง

ขึ้นอยู่กับโพสต์เฉพาะภายในองค์กรพวกเขาสามารถมีผู้เชี่ยวชาญทั่วไปหรือยุทธศาสตร์ฟังก์ชันดังนี้:

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล;
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ;
 • ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมการทำงานขององค์การ
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ;
 • ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ช่างเทคนิคการสื่อสารในสถาบัน

ผลการเรียนรู้

ผู้มีปริญญาด้าน HRM และพฤติกรรมในองค์กรควรสามารถ:

กลยุทธ์ HRM การออกแบบ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงความคิดทางวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กร มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและองค์การ การจัดการการออกแบบและนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลกขององค์กร เหมาะสมเลือกและใช้เทคนิคการจัดการและเทคนิคการปรับปรุงส่วนบุคคล ให้คำแนะนำในการเจรจาและกระบวนการขัดแย้ง ใช้กฎหมายและข้อบังคับทางสังคม ทำงานร่วมกันในการจัดการทั่วโลกขององค์กรในด้านเทคนิคด้านพฤติกรรมและการบริหาร พัฒนาสมรรถนะเชิงสัมพันธ์และความรู้ด้วยตนเอง พัฒนานโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทักษะการออกแบบและการปฏิบัติที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลขององค์กร ให้การอบรมครู ฝึกนักวิจัยในวงสังคมขององค์กร

Program taught in:
Portuguese (Portugal)

See 9 more programs offered by Polytechnic Institute of Tomar »

Last updated June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ต.ค. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
เต็มเวลา
อื่นๆ