ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

ศึà¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸´

à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸ Vatel

The Vatel-Hotel

Ãducacion Duale à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£

à¸à¹à¸­à¸à¸µà¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸·à¸­à¸£à¸°à¸à¸ Ãducacion Duale ระà¸à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¸à¸­à¸ Vatel à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸" à¸à¸£à¸£à¸¥à¸¸ 50% à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¹à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¸à¸±à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸° 50% à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¸ªà¸²à¸¢à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸¥à¸à¹à¸§à¹à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ à¹à¸à¸à¸³à¸à¸­à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸à¸à¸¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸·à¸­à¹à¸à¸¢à¹à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸à¹à¸²à¹à¸à¹à¸à¹à¸²à¸¢à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ 3 ภาษาà¹à¸à¸«à¸¡à¸¹à¹à¸à¸§à¸à¹à¸à¸²: ภาษาอัà¸à¸à¸¤à¸©à¹à¸¥à¸°à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¸£à¸±à¹à¸à¹à¸¨à¸ª

à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£ 3 à¸à¸µà¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¹à¸²:

 1. à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ - Vatel-France 180 ECTS); à¹à¸¥à¸°
 2. à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸­à¸²à¸§à¸¸à¹à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (MEC- à¸à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¢) à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸­à¸à¸­à¸²à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸§à¸à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸¢ MEC-Brasil สำหรัà¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸²à¹à¸à¸£à¸à¸´à¸

à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹ Vatel à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸¥à¸µà¹à¸¢à¸ Marco Polo à¸à¸¶à¹à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸«à¹à¸à¸§à¸à¹à¸à¸²à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¹à¸à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸­à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸ Vatel อีà¸à¹à¸«à¹à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸µà¸ªà¸¡à¸²à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸´à¹à¸­à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ สิà¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸ªà¸à¹à¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸µà¹à¸à¹à¸à¸·à¸­à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸à¹à¸à¸·à¸­à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¢

à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£

 • à¹à¸à¸ªà¹à¸à¸: à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µ
 • à¹à¸à¸à¸£à¸±à¹à¸à¹à¸¨à¸ª: Baccalauréat
 • à¹à¸à¸ªà¸§à¸´à¸à¹à¸à¸­à¸£à¹à¹à¸¥à¸à¸à¹: Maturité
 • à¹à¸à¹à¸à¸¥à¹à¸¢à¸µà¸¢à¸¡: à¹à¸à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸d'étudesà¸à¸µà¹à¸ªà¸­à¸
 • à¹à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸­à¸·à¹à¸ ๠: à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸à¸¥à¸²à¸¢à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸²

สำหรัà¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸ à¸²à¸©à¸²à¸­à¸±à¸à¸à¸¤à¸©: ระà¸à¸±à¸à¸ à¸²à¸©à¸²à¸­à¸±à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¹à¸: TOEFL 550 (80 IBT) หรือ IELTS 5.5 (วิà¸à¸²à¸à¸²à¸£) à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¸²à¸©à¸²à¸­à¸±à¸à¸à¸¤à¸©

122497_photo-1558959357-685f9c7ace7b.jpgระà¸à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¹à¹à¸¡à¸²à¹à¸¢à¸·à¸­à¸à¸à¸­à¸ Proxyclick / Unsplash

à¸à¸£à¸°à¸à¸§à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£

 1. à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸´à¸à¸à¹à¸­
  à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸´à¸à¸à¹à¸­ Campus Vatel Spain à¸à¹à¸²à¸à¸­à¸µà¹à¸¡à¸¥à¹à¸à¸£à¸¨à¸±à¸à¸à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸à¸à¸à¸­à¸£à¹à¸¡
 2. à¹à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£
  สà¹à¸à¹à¸à¸à¸à¸­à¸£à¹à¸¡à¹à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸£à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¸£à¸à¸à¹à¸§à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸­à¸à¸ªà¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¹à¸à¸«à¸¡à¸
 3. à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸à¸¥
  à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸¸à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸°à¸à¸£à¸§à¸à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸±à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¹à¸­à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¸à¸µ
 4. à¹à¸à¸à¸à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£
  à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸­à¸ Vatel Madrid à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸¡à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸©à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸à¸à¸¹à¸à¹à¸à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸¥à¸°à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹à¸­à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡
 5. à¸à¸¥
  หลัà¸à¸à¸²à¸à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸¹à¹à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸¥à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸´à¸ 7 วัà¸
 6. à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸
  à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸à¹à¸¥à¹à¸§à¸à¸¹à¹à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¸à¸à¸­à¸£à¹à¸¡à¹à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸à¸­à¸à¹à¸à¸² / à¹à¸à¸­à¹à¸«à¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸ à¸²à¸¢à¹à¸ 10 วัà¸à¸à¸²à¸¡à¸à¸±à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¹à¸

à¸à¹à¸²à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸à¸µà¸¢à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²

à¸à¸¥à¸´à¸ à¸à¸µà¹à¸à¸µà¹

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Vatel chega ao Paraguai em 2011 sendo a única escola nacional que oferece um diploma duplo e dá a seus alunos um diploma reconhecido pelo Estado Francês, o Bacharel. O sucesso mundial das escolas Vate ... อ่านเพิ่มเติม

Vatel chega ao Paraguai em 2011 sendo a única escola nacional que oferece um diploma duplo e dá a seus alunos um diploma reconhecido pelo Estado Francês, o Bacharel. O sucesso mundial das escolas Vatel é graças ao fato de mantermos um conceito de educação dual, onde 50% são aprendidos nas aulas e os restantes 50% em estágios e estágios nos melhores hotéis do nosso país e do mundo. Permanecendo sempre fiel à filosofia de que "todo conhecimento teórico deve ser verificado imediatamente através da prática". อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ