Read the Official Description

หลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านวัฒนธรรมและมรดกมีเป้าหมายเพื่อให้มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอช่างเทคนิคชั้นยอดในด้านการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและมรดก ด้วยวิธีนี้หลักสูตรมีโครงสร้างที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่จำเป็นระหว่างพื้นที่เหล่านี้

ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือ

 • ฝึกอบรมช่างเทคนิคที่มีคุณภาพระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการและผู้จัดการท่องเที่ยวซึ่งสามารถพัฒนาธุรกิจที่มีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจภูมิภาคและประเทศ

 • ฝึกอบรมช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการด้านมรดกช่องว่างทางวัฒนธรรมและการพักผ่อน

 • พัฒนาจิตวิญญาณที่กล้าได้กล้าเสียสามารถทำหน้าที่ในการสร้างและใช้ช่องว่างทรัพยากรและทรัพยากรที่มีอยู่ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาข้อเสนอต่างๆอย่างยั่งยืน

 • มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงในท้องถิ่นและในภูมิภาครวมถึงทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่

 • มีส่วนร่วมในการจัดองค์กรของภาคสำหรับความหลากหลายและคุณภาพของทางเลือกที่เสนอเพื่อให้เป็นการนำเสนอทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

 • เผยแพร่ความร่วมมือกับภูมิภาคของการท่องเที่ยวและเทศบาลศักยภาพของภูมิภาคโดยใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีใหม่การสร้างและกระตุ้นข้อเสนอและทางเลือกที่มีคุณภาพ

 • เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติวัฒนธรรมและมรดกเพื่อประโยชน์และการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคโดยการสร้างงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับภาค

ในระดับของสมรรถนะนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ปริญญาด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านวัฒนธรรมและมรดกมีหมู่คนอื่น ๆ :

 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ชมต่าง ๆ ได้แก่ ในการนำเสนอและการถกเถียงข้อมูลความคิดปัญหาและแนวทางแก้ไข

 • ความเป็นอิสระในการเรียนรู้และความสามารถในการสะท้อนถึงการปฏิบัติตนของตัวเองอย่างฉับพลันรวมถึงการได้รับทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 • ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาและใช้แบบจำลองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อการตัดสินใจ

 • ความสามารถในการบูรณาการและทำงานเป็นทีมแสดงถึงความรับผิดชอบความคิดริเริ่มและความอดทน;

 • เพื่อตรวจสอบโอกาสในการอนุรักษ์และการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคโดยการสร้างหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวตามหลักการความยั่งยืน

 • รู้จักและรู้วิธีวิเคราะห์ว่าทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่สามารถสร้างมรดกทางวัฒนธรรมได้

 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าพอใจและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
Program taught in:
Portuguese (Portugal)

See 4 more programs offered by Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) »

Last updated June 20, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ต.ค. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
Price
1,500 EUR
อื่นๆ