Keystone logo

291 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (291)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

Popular locations

See less

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ คือสาขาวิชาที่ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สู่นวัตกรรมการออกแบบและสร้างเครื่องจักร, วัสดุและกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน วิศวกรรมศาสตร์มีหลายประเภท ได้แก่ ด้านเครื่องกล, อากาศยาน, ไฟฟ้า, เคมี, โยธาและนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่หลักสูตร
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการทำงานในสาขาวิชาชึพด้านวิศวกรรม ซึ่งมีความต้องอย่างการสูงในปัจจุบัน นักเรียนที่ศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่วิชาเฉพาะด้านสำหรับแผนกการสอนที่นักเรียนสนใจ
เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมชีวเคมี, ฟิสิกส์, วิธีเชิงตัวเลขในการคำนวณ, เคมี, อุณหพลศาสตร์และการออกแบบที่ยั่งยืน และอีกหลายทางเลือก ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ถ้าคุณมีสนใจด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์อาจเป็นหลักสูตรที่คุณต้องการ ลองดูตัวเลือกด้านล่าง และหาหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคุณ!