BACHELORSTUDIES

หน้า 2 จาก 8, <small>Find the best Bachelors degrees in ฮ่องกง here!</small>

ปริญญาบัณฑิต 16-30 (จาก 108). Bachelor ฮ่องกง. Take your Bachelor in ฮ่องกง. Find all Bachelors degree info, save time and contact the universities in ฮ่องกง here!

ผลลัพธ์ Filter

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและความปลอดภัย

Technological and Higher Education Institute of Hong Kong
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
15 ก.ค. 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและความปลอดภัย (เช่นเคมีอาหาร, โภชนาการศาสตร์, จุลชีววิทยา, วิ ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ในศิลปะสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (ดนตรี)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาสาขาวิชาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นครูสอนดนตรีที่มีความสามารถมีความสามารถหลากหลายและสร้างสรรค์พร้อมรากฐานที่มั่นคงในการทำความเข้าใจด้านดนตรีและการฝึกฝนวิชาชีพเพื่อต ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ในศิลปะและวัฒนธรรมและปริญญาตรีครุศาสตร์ (เกียรตินิยม) (ทัศนศิลป์)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการศึกษาเน้นการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาของทัศนศิลป์และการเรียนการสอนตามหัวข้อและการเรียนรู้ วิธีการแบบพันนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถรับรู้และชื่นชมทัศนศิลป์ในฐานะที่เป็นว ...

อ่านเพิ่มเติม

จบการศึกษาป. ตรีเกียรตินิยมสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

The Education University of Hong Kong
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษา (BA [Lang Studies]) มีสองหลักสูตรหลัก: สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพลงหลักแต่ละเพลงถือเป็นตัวเลือกที่เป็นอิสระสำหร ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาภาษาศึกษาและปริญญาตรีสาขาการศึกษา (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

มีสองสาขาวิชาคือสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาวินัยในโปรแกรมนี้ การศึกษาสาขาวิชาที่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาภาษา การศึกษาสาขาวิชามุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสอนภาษ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการศึกษาพิเศษ

The Education University of Hong Kong
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการศึกษาพิเศษ [BA (SE)] มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นและมีทักษะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่มีความต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

The Education University of Hong Kong
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรม BA (TCSL) มอบ "สาระภาษาจีน" ให้แก่ผู้เข้าเรียนปีสุดท้าย เมื่อจบหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการการศึกษาภาษาและการวิจัย (SCOLAR) ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษ ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์

The Education University of Hong Kong
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีเอกลักษณ์ในแนวทางแบบสหวิทยาการและแบบสืบเสาะตามการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและส่วนบุคคลสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดศูนย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ธุรกิจบัญชีและการเงินศึกษา)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมครูที่พร้อมให้บริการซึ่งจะสามารถสอนหลักสูตรธุรกิจการบัญชีและการเงิน [BAFS] ในโรงเรียนมัธยม ความรู้เชิงลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพมอบให้ผู้สำเ ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (การศึกษาปฐมวัย)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักการศึกษาปฐมวัยที่โดดเด่นซึ่งมีความห่วงใยมีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมเน้นการบูรณาการความรู้วิชาความรู้ทางวิชาชีพและความสามา ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ) - ประถมศึกษา

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่สำคัญมากในฮ่องกง นักเรียนของโปรแกรมนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โปรแกรมนี้มีประโยชน์อย่างมากโดยกำหนดให้นักเร ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (ภูมิศาสตร์)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูผู้สอนก่อนการสอนที่จะสามารถสอนหลักสูตรภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม เมื่อสำเร็จการศึกษาของโปรแกรมนักเรียนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและ ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (ประถมศึกษา) - การศึกษาทั่วไป / คณิตศาสตร์

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่สำคัญมากในโรงเรียนประถมศึกษาของฮ่องกงโดยครูระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นต้องสอนวิชานี้ นอกจากนี้ยังเป็นพาหนะสำคัญสำหรับ Civic, คุณธรรมและเพศศึกษา การเ ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์)

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถและมีความสามารถระดับมืออาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้เรียนที่มีค ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (มัธยมศึกษา) - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The Education University of Hong Kong
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

อ่านเพิ่มเติม