Keystone logo

5 การเรียนทางไกล ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • ชีววิทยาศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • การเรียนทางไกล
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์

นักเรียนที่ต้องการทำงานด้านที่ดินและดินที่มีความหลากหลายของความรู้ อาจต้องการเรียนในสาขาเกษตรศาสตร์ สาขานี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นอาหารและวิทยาศาสตร์ทางดิน เช่นเดียวกับการดูแลสัตว์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สามารถผ่านการเรียนการสอนที่จำเป็นในหลักสูตร โดยต้องใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ในการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เป็นหลักสำคัญของหลักสูตร

การเรียนรู้ทางออนไลน์หรือทางไกล หมายถึง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต