อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกของประเทศไทยได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นรากฐานและการจัดทำขึ้นมามากกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั่วโลกในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้ามีส่วนทำให้การตัดสินใจของสยามในการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองโดยมหาอำนาจตะวันตก ("สยาม" กลายเป็น "ประเทศไทย" ในปี ค.ศ. 1939) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงรัฐบาลเพื่อให้ประเทศประสบความสำเร็จในการต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมได้ นโยบายหลักประการหนึ่งของนโยบายนี้คือการปรับปรุงระบบการศึกษาของสยามเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นผลให้โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2414 ที่ Royal Pages Barracks ภายในบริเวณ Grand Palace ต่อมาในปี พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็น "สวนกุหลาบ" ในปีเดียวกันนั้นยังมีโรงเรียนอื่น ๆ อีกเช่นโรงเรียนนายร้อยตรี, โรงเรียนกวดวิชา, โรงเรียนปริญญและโรงเรียนธรรมะศึกษา "... เรื่องทั้งหมดของเราจากลูกหลานของเราไปสู่สามัญชนที่ต่ำสุดจะมีโอกาสเหมือนกันในการศึกษา - ไม่ว่าจะเป็นพวกราชวงศ์ขุนนางหรือสามัญชน ... " คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่ลืมพลเมืองทั่วไป เขามีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรพร้อมด้วยสถาบันการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เขายืนยันว่า "... การศึกษาในประเทศนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ผมตั้งใจที่จะพัฒนา ... " ในปี พ.ศ. 2442 เจ้าชายดํารุ่งราชานุภาพน้องชายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสนอข้อเสนอให้พบ โรงเรียนนายพลภีรมาศกุลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระสุเดชทรยศติเป็นนายกฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนต้องทำงานเป็นผู้ฝึกหัดในช่วงปีที่สามของการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาชื่อของโรงเรียนเปลี่ยนไปเป็น Royal Pages School ในปี 1902 โรงเรียน Royal Pages ได้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ และมีผู้จบการศึกษาเพิ่มขึ้น สำหรับรัฐบาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพระราชบิดาของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่ตอนต้นหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นไปที่รัฐบาลเมื่อเวลาผ่านไปหลักสูตรนี้ขยายไปเพื่อรวมสาขาวิชาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของราชอาณาจักร สาขาดังกล่าวรวมถึงกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพาณิชย์การเกษตรการแพทย์การแพทย์และการศึกษาครู พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานให้โรงเรียนรอยัลเพจเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงและให้ชื่อว่า "วิทยาลัยพลเรือนคิงสตัน" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2454 วิทยาลัยข้าราชการพลเรือนได้ใช้เงินบริจาคจากสมาชิกในราชวงศ์ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่รูปปั้นเสร็จสิ้นแล้วยังคงมีอยู่ประมาณ 8 แสนบาท มีดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 982,672 บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถจึงทรงให้เงินนี้ใช้เป็นทุนเดิมของวิทยาลัย นอกจากนี้เขายังได้พระราชทานพระราชวังของพี่ชายของเขาซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อปีพ. ศ. 2547 เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยและให้ที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ 523 ไร่ติดกับพระราชวังในเขตปทุมวันเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ต่อมาอาคารบริหารถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารแรกของวิทยาลัย หลังจากที่วิทยาลัยข้าราชการพลเรือนได้ดำเนินกิจการมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 ประกาศว่าควรจะเป็น Chulalongkorn University ซึ่งเป็นที่ระลึกถึงบิดาของตน มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการ พระยานุกูลโชติเป็นนายกฯ คนแรก (เปลี่ยนชื่อเป็นอธิการบดีในปี พ.ศ. 2478) มีสภามหาวิทยาลัยซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการวางแผนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาและเจ้าอาวาสของมหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ เมื่อมีการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกมหาวิทยาลัยมีนักเรียน 380 คนเข้าเรียนใน 4 คณะที่ตั้งอยู่ใน 2 วิทยาเขต คณะแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขณะที่คณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมตั้งอยู่ในอาคารบริหารและคณะศิลปศาสตร์และวรรณคดีในวังเจ้าฟ้าวชิรธรรมเขตปทุมวัน โรงเรียนกฎหมายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพศ. 2466 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เพื่อจัดโครงการปริญญาตรี ห้าปีต่อมากลุ่มแรกของบัณฑิต 18 คนจบการศึกษาและได้รับปริญญาแรกที่ได้รับรางวัลในราชอาณาจักร ในปีพ. ศ. 2472 คณะบริหารธุรกิจได้กลายเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ในปีพ. ศ. 2476 หลังจากที่มีการจัดตั้งระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นในปีพศ. 2475 รัฐบาลได้โอนคณาจารย์นี้ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงเวลานั้น Chulalongkorn University มีเพียง 3 คณะเท่านั้น พัฒนาการของ Chulalongkorn University จาก 2477 ถึง 2501 มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาระดับปริญญาตรีการศึกษา; จึงมีการจัดตั้งคณะขึ้น ในปีพ. ศ. 2504 มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นตามศูนย์วิจัยและสถาบันการศึกษา

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

BBA

Chulalongkorn University

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชามีอำนาจดำเนินการรับสมัครผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงสิบหก (16) คน ... [+]

โปรแกรมที่นำเสนอ ได้แก่

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศการวิเคราะห์และการลงทุนด้านการเงิน

การบัญชี

1. ข้อกำหนดของผู้สมัครผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 หรือเทียบเท่า1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย หรือ1.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา / จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 ที่โรงเรียนระบบของสหรัฐฯ หรือ1.3 ผู้สมัครต้องจบการศึกษา / ต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 ที่โรงเรียนระบบของอังกฤษ หรือ1.4 ผู้สมัครต้องกรอก / จบหลักสูตร GCE O-level ในโรงเรียนระบบของอังกฤษ หรือ... [-]
ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชามีอำนาจดำเนินการรับสมัครผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงสิบหก (16) คน ... [+]

โปรแกรมที่นำเสนอ ได้แก่

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศการวิเคราะห์และการลงทุนด้านการเงิน

การบัญชี

1. ข้อกำหนดของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา / จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในชั้นมัธยมปลาย

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย หรือ1.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา / จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 ที่โรงเรียนระบบของสหรัฐฯ หรือ1.3 ผู้สมัครต้องจบการศึกษา / ต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 ที่โรงเรียนระบบของอังกฤษ หรือ1.4 ผู้สมัครต้องกรอก / จบหลักสูตร GCE O-level ในโรงเรียนระบบของอังกฤษ หรือ... [-]
ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

ปริญญาบัณฑิต

Chulalongkorn University

หลักสูตรจิตวิทยาร่วมระหว่างประเทศ (JIPP) ซึ่งจัดทำโดย Chulalongkorn University ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (ออสเตรเลีย) เป็นหลักสูตรสี่ปีที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนักศึกษาจะต้อ ... [+]

ศึกษาทั้งใน Chula และ UQ

หลักสูตรจิตวิทยาร่วมระหว่างประเทศ (JIPP) ซึ่งจัดทำโดย Chulalongkorn University ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (ออสเตรเลีย) เป็นหลักสูตรสี่ปีที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับรายวิชาอย่างน้อย 125 หน่วยกิต JIPP มอบหนทางให้นักเรียนได้รับประสบการณ์มากมายในการเรียนที่สถาบันอันทรงเกียรติทั้งสองแห่ง นักศึกษาจะใช้เวลาสองปีแรก (4 ภาคการศึกษา) ที่ Chulalongkorn University และอีก 3 ภาคการศึกษาต่อไปในหลักสูตรจิตวิทยามหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ภาคการศึกษาสุดท้ายของพวกเขาจะมีขึ้นที่ Chulalongkorn University... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

ICE คือการผสมผสานที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้นของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียนวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์ ... [+]

ICE คือการผสมผสานที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้นของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียนวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์ โปรแกรมนี้มีโอกาสที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ยอมใครง่ายๆให้บริการแก่ชุมชนระหว่างประเทศด้วยสถาปัตยกรรมไอทีสำหรับองค์กรซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือการสื่อสารผ่านดาวเทียมการเขียนโปรแกรมเกมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพียงเพื่อชื่อไม่กี่ ระเบียบวินัยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการซึ่งจะเพิ่มระดับความสามารถของคุณในระดับนานาชาติ ICE คืออนาคตของคุณ... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
8 semesters
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

โลกาภิวัตน์หมายถึงการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้านของธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาซัพพลายเออร์ที่ถูกที่สุดและคนที่มีความรู้ ... [+]

โลกาภิวัตน์หมายถึงการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้านของธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาซัพพลายเออร์ที่ถูกที่สุดและคนที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุด เฉพาะ บริษัท หรือประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นจึงพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 นาโนเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าดังกล่าวที่สามารถและจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งหมด: จากอุตสาหกรรมหนักไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กจากรถยนต์และปิโตรเคมีจนถึงสิ่งทอและเสื้อผ้า ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการจึงต้องก้าวไปข้างหน้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนาโนเพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชั่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นโซลูชั่น nanochip แก่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์หรือโทรคมนาคม... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
8 semesters
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยประกอบด้วยหลายประเทศในด้านวิศวกรรมการผลิตการออกแบบการวิจัยและพัฒนาการขนส่งการจัดการ ... [+]

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยประกอบด้วยหลายประเทศในด้านวิศวกรรมการผลิตการออกแบบการวิจัยและพัฒนาการขนส่งการจัดการ

ในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในเอเชียประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นสถานที่ส่งออกเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดหาตลาดรถยนต์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานของผู้ค้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สนับสนุนโดยความมั่นคงทางการเมือง รัฐบาลไทยใช้นโยบายที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็น "ดีทรอยต์เอเชีย" ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์ในภูมิภาคโดยสนับสนุนการลงทุนและการผลิตตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการวิจัยและพัฒนา มีการออกแผนกลยุทธ์หลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการนี้... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
9 semesters
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

Chulalongkorn University

INDA หลักสูตรนานาชาติด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Chulalongkorn University ในกรุงเทพมหานคร ... [+]

INDA หลักสูตรนานาชาติด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Chulalongkorn University ในกรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2482 และมีประวัติความเป็นมายาวนานและประสบความสำเร็จในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานในประเทศไทย โครงการระหว่างประเทศ - INDA ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549 เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

โปรแกรมเคมีประยุกต์ที่ยอดเยี่ยมและนวัตกรรมที่นำเสนอในการจัดการอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ โปรแกรมเน้นการเรียนการสอนเคมีแบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ใ ... [+]

โปรแกรมเคมีประยุกต์ที่ยอดเยี่ยมและนวัตกรรมที่นำเสนอในการจัดการอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ โปรแกรมเน้นการเรียนการสอนเคมีแบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและความท้าทายที่เกิดจากความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนจะทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการประยุกต์ใช้เคมีและเข้าใจวิธีรักษาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีสังคมและความต้องการของมนุษย์... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

Chulalongkorn University

Communication Design [CommDe] เป็นโครงการใหม่ของภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Chulalongkorn University ... [+]

Communication Design [CommDe] เป็นโครงการใหม่ที่จัดทำโดยกรมออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Chulalongkorn University CommDe เป็นโครงการระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารที่หลากหลายตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อการสื่อสารใหม่การออกแบบกราฟิกภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว เป็นหลักสูตรสี่ปีและนักเรียนจะได้รับปริญญาตรีศิลปะการออกแบบการสื่อสารเมื่อจบการศึกษา... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

ในการศึกษาวิจัยของเราต่อไปเรื่อยมาและการขยายตัวทางวิชาการคณะฯ มีหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีด้านการจัดการการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นโปรแกรมนานาชาติเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรี ... [+]

ในการศึกษาวิจัยของเราต่อไปเรื่อยมาและการขยายตัวทางวิชาการคณะฯ มีหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีด้านการจัดการการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นโปรแกรมนานาชาติเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนและเราได้รวมองค์ประกอบต่างๆของศิลปะการสื่อสารกับการจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีคุณวุฒิสูง หลักสูตรการจัดการการสื่อสารได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือทางปัญญาและวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและมีความสามารถในการจัดการงานด้านการสื่อสารต่างๆ หลักสูตรทั้งหมดได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่หลากหลายจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมาตรฐานสูงสุด... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ถึงสิบ (10) คน ... [+]

1. ข้อกำหนดของผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานโรงเรียนมัธยมปลายหรืออยู่ในปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 12 ในระบบของสหรัฐฯหรือปีที่ 13 ในระบบบริติช)

1.2 ผู้สมัครต้องได้คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Chulalongkorn University

โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่นวัตถุประสงค์หลักของ บริษัท คือการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่โดดเด่นพร ... [+]

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โครงการ EBA เป็นโครงการชั้นนำและที่ทันสมัยที่สุดในด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่นวัตถุประสงค์หลักของ บริษัท คือการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่โดดเด่นพร้อมด้วยความชำนาญทางด้านวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้และประสบการณ์ระดับโลกตามความใฝ่ฝันของพวกเขาในอนาคต สร้างขึ้น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของโครงการ EBA ใฝ่หาภารกิจต่อไปนี้:... [-]

ประเทศไทย Bangkok
มิถุนายน 2019
เต็มเวลา
4 years
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ