Chulalongkorn University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกของประเทศไทยได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นรากฐานและการจัดทำขึ้นมามากกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั่วโลกในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้ามีส่วนทำให้การตัดสินใจของสยามในการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองโดยมหาอำนาจตะวันตก ("สยาม" กลายเป็น "ประเทศไทย" ในปี ค.ศ. 1939) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงรัฐบาลเพื่อให้ประเทศประสบความสำเร็จในการต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมได้ นโยบายหลักประการหนึ่งของนโยบายนี้คือการปรับปรุงระบบการศึกษาของสยามเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นผลให้โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2414 ที่ Royal Pages Barracks ภายในบริเวณ Grand Palace ต่อมาในปี พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็น "สวนกุหลาบ" ในปีเดียวกันนั้นยังมีโรงเรียนอื่น ๆ อีกเช่นโรงเรียนนายร้อยตรี, โรงเรียนกวดวิชา, โรงเรียนปริญญและโรงเรียนธรรมะศึกษา "... เรื่องทั้งหมดของเราจากลูกหลานของเราไปสู่สามัญชนที่ต่ำสุดจะมีโอกาสเหมือนกันในการศึกษา - ไม่ว่าจะเป็นพวกราชวงศ์ขุนนางหรือสามัญชน ... " คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่ลืมพลเมืองทั่วไป เขามีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรพร้อมด้วยสถาบันการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เขายืนยันว่า "... การศึกษาในประเทศนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ผมตั้งใจที่จะพัฒนา ... " ในปี พ.ศ. 2442 เจ้าชายดํารุ่งราชานุภาพน้องชายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสนอข้อเสนอให้พบ โรงเรียนนายพลภีรมาศกุลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระสุเดชทรยศติเป็นนายกฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนต้องทำงานเป็นผู้ฝึกหัดในช่วงปีที่สามของการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาชื่อของโรงเรียนเปลี่ยนไปเป็น Royal Pages School ในปี 1902 โรงเรียน Royal Pages ได้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ และมีผู้จบการศึกษาเพิ่มขึ้น สำหรับรัฐบาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพระราชบิดาของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่ตอนต้นหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นไปที่รัฐบาลเมื่อเวลาผ่านไปหลักสูตรนี้ขยายไปเพื่อรวมสาขาวิชาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของราชอาณาจักร สาขาดังกล่าวรวมถึงกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพาณิชย์การเกษตรการแพทย์การแพทย์และการศึกษาครู พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานให้โรงเรียนรอยัลเพจเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงและให้ชื่อว่า "วิทยาลัยพลเรือนคิงสตัน" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2454 วิทยาลัยข้าราชการพลเรือนได้ใช้เงินบริจาคจากสมาชิกในราชวงศ์ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่รูปปั้นเสร็จสิ้นแล้วยังคงมีอยู่ประมาณ 8 แสนบาท มีดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 982,672 บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถจึงทรงให้เงินนี้ใช้เป็นทุนเดิมของวิทยาลัย นอกจากนี้เขายังได้พระราชทานพระราชวังของพี่ชายของเขาซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อปีพ. ศ. 2547 เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยและให้ที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ 523 ไร่ติดกับพระราชวังในเขตปทุมวันเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ต่อมาอาคารบริหารถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารแรกของวิทยาลัย หลังจากที่วิทยาลัยข้าราชการพลเรือนได้ดำเนินกิจการมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 ประกาศว่าควรจะเป็น Chulalongkorn University ซึ่งเป็นที่ระลึกถึงบิดาของตน มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการ พระยานุกูลโชติเป็นนายกฯ คนแรก (เปลี่ยนชื่อเป็นอธิการบดีในปี พ.ศ. 2478) มีสภามหาวิทยาลัยซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการวางแผนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาและเจ้าอาวาสของมหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ เมื่อมีการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกมหาวิทยาลัยมีนักเรียน 380 คนเข้าเรียนใน 4 คณะที่ตั้งอยู่ใน 2 วิทยาเขต คณะแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขณะที่คณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมตั้งอยู่ในอาคารบริหารและคณะศิลปศาสตร์และวรรณคดีในวังเจ้าฟ้าวชิรธรรมเขตปทุมวัน โรงเรียนกฎหมายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพศ. 2466 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เพื่อจัดโครงการปริญญาตรี ห้าปีต่อมากลุ่มแรกของบัณฑิต 18 คนจบการศึกษาและได้รับปริญญาแรกที่ได้รับรางวัลในราชอาณาจักร ในปีพ. ศ. 2472 คณะบริหารธุรกิจได้กลายเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ในปีพ. ศ. 2476 หลังจากที่มีการจัดตั้งระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นในปีพศ. 2475 รัฐบาลได้โอนคณาจารย์นี้ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงเวลานั้น Chulalongkorn University มีเพียง 3 คณะเท่านั้น พัฒนาการของ Chulalongkorn University จาก 2477 ถึง 2501 มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาระดับปริญญาตรีการศึกษา; จึงมีการจัดตั้งคณะขึ้น ในปีพ. ศ. 2504 มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นตามศูนย์วิจัยและสถาบันการศึกษา

สถานที่

กรุงเทพมหานคร

Address
Chulalongkorn University
254 Pathumwan, Bangkok Thailand. 10330

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ