อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

1. ข้อกำหนดของผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานโรงเรียนมัธยมปลายหรืออยู่ในปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 12 ในระบบของสหรัฐฯหรือปีที่ 13 ในระบบบริติช)

1.2 ผู้สมัครต้องได้คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • TOEFL (Paperbased) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
 • TOEFL (Internetbased) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
 • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80

1.3 ผู้สมัครต้องมีคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • CU-AAT (วาจา) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
 • SAT เก่า (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
 • ใหม่ SAT ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
 • (การอ่านและเขียนตามหลักฐาน)
 • ACT (ส่วนภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 18

คะแนนทั้งหมดที่เกี่ยวกับ 1.2 และ 1.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีภายในวันสมัคร

1.4 ผู้สมัครทุกคนต้องมีประวัติที่ดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยกฎระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2. การรับเข้าเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ถึงสิบ (10) คน

3. แพคเกจการสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง แบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดจะต้องมีดังต่อไปนี้:

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (2 นิ้ว)
 • (s) ผลการเรียน
 • สำเนาผลการสอบตามที่ระบุในข้อ 1.2 และ 1.3
 • คำแถลงวัตถุประสงค์ภาษาอังกฤษ 100-200 คำ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • ใบรับรองการลงทะเบียน (เฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับประกาศนียบัตร / ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย)

4. เกณฑ์การประเมินผล

ผู้สมัครทุกคนที่มีแพคเกจการสมัครสมบูรณ์จะได้รับการประเมินผลการรับเข้าเรียนตามเกณฑ์และคะแนนสอบตามที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้นรวมทั้งผลการสัมภาษณ์ด้วย

5. การลงทะเบียน

เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน Chulalongkorn University ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอาจใช้ใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรในโรงเรียนของตน ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดต้องได้รับใบรับรองเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 11 หลักสูตรที่เสนอโดย Chulalongkorn University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
มิถุนายน 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
มิถุนายน 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

มิถุนายน 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ