Search here for law degrees in universities and law schools in จอร์แดน.

Find law schools and universities in จอร์แดน offering law degrees

ปริญญาโท

BBA หรือที่เรียกว่า Bachelor of Business Administration คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แสดงถึงความสามารถในด้านธุรกิจและการพาณิชย์ หลักสูตร BBA ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสามหรือสี่ปีเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

จอร์แดนอย่างเป็นทางการ Hashemite Kingdom of Jordan เป็นอาณาจักรอาหรับในตะวันออกกลางบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและขยายเข้าไปในภูมิภาคประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์

Law schools and universities for law degrees จอร์แดน. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees จอร์แดน here.

อ่านเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

Al-Ahliyya Amman University
Campus เต็มเวลา September 2019 จอร์แดน Amman

ภาควิชาบริหารธุรกิจหน่วยงานมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1990 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและให้พวกเขาด้วยล่าสุดความรู้เฉพาะทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติพวกเขาสำหรับความเป็นเลิศและเพื่อตอบสนองความคาดการณ์ของตลาดแรงงานในท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์ ความสำเร็จมาตรา culminated ในการดำเนินการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ยืนยันข้อความของเขาโดยการอนุญาตให้ผู้ที่สนใจที่จะเสร็จสมบูรณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้บริการชุมชนและเพื่อส่งเสริมอาชีพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [+]

บริหารธุรกิจ

ภาควิชาบริหารธุรกิจหน่วยงานมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1990 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและให้พวกเขาด้วยล่าสุดความรู้เฉพาะทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติพวกเขาสำหรับความเป็นเลิศและเพื่อตอบสนองความคาดการณ์ของตลาดแรงงานในท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์ ความสำเร็จมาตรา culminated ในการดำเนินการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ยืนยันข้อความของเขาโดยการอนุญาตให้ผู้ที่สนใจที่จะเสร็จสมบูรณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้บริการชุมชนและเพื่อส่งเสริมอาชีพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์... [-]