Search here for law degrees in universities and law schools in ปากีสถาน.

Find law schools and universities in ปากีสถาน offering law degrees

ปริญญาโท

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA) เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของนักเรียนในหลักสูตรธุรกิจต่างๆ ในระยะเวลาสี่ปีของการศึกษา นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เฉพาะทาง

ปากีสถานอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยในภูมิภาคเอเชียใต้ มีประชากรเกิน 180 ล้านคนก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดที่หกในโลก

Law schools and universities for law degrees ปากีสถาน. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees ปากีสถาน here.

อ่านเพิ่มเติม