ปริญญาตรีด้านการผจญภัยและการศึกษานอกสถานที่

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸
à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸²à¸à¸²à¸¡à¸à¸¸à¸©à¸¢à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹ 210 ECTS

125874_talvi.jpg

ศึà¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹ Humak University of Applied Sciences à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¹à¸à¸à¸³à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸à¸à¹

à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸ à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸ªà¸à¸±à¸à¸ªà¸à¸¸à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸§à¹à¸à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¥à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸¸à¸¡à¸à¸

à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸

 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸: à¸à¸±à¸à¸¢à¸²à¸¢à¸
 • ภาษาà¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸: ภาษาอัà¸à¸à¸¤à¸©
 • à¹à¸§à¸¥à¸²à¸ªà¸­à¸: สอà¸à¸à¸¥à¸²à¸à¸§à¸±à¸
 • à¹à¸«à¸¡à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸: à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸à¹à¸­, à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¸à¸ªà¸¡à¸à¸ªà¸²à¸, à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹
 • รูà¸à¹à¸à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹: à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸ªà¹à¸§à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¥à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸¹à¹à¸¥à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸
 • à¸à¸­à¸à¹à¸à¸à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²: 210 ECTS หà¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸´à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸«à¸²à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²
 • ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸²à¸¡à¹à¸à¸: 3.5 à¸à¸µà¸£à¸§à¸¡à¸à¸¶à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸
 • à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸: à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸¡à¸²à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¹à¸à¸ EU / EEA à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸§à¸´à¸ªà¹à¸à¸­à¸£à¹à¹à¸¥à¸à¸à¹ 9000 ยูà¹à¸£ / à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² à¸à¸·à¹à¸à¸à¸µà¹ EU / EEA à¹à¸¥à¸°à¸à¸¥à¹à¸¡à¸·à¸­à¸à¸ªà¸§à¸´à¸ªà¹à¸¡à¹à¸à¹à¸­à¸à¹à¸ªà¸µà¸¢à¸à¹à¸²à¹à¸à¹à¸à¹à¸²à¸¢
 • à¸à¹à¸²à¸à¸à¸ªà¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸­à¸¸à¸à¸à¸£à¸à¹: 1,000 ยูà¹à¸£ / à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² (รวมอยูà¹à¹à¸à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸)
 • วุà¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²: à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸²à¸à¸²à¸¡à¸à¸¸à¸©à¸¢à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹ (BH, à¹à¸à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸à¸à¹yhteisöpedagogi (AMK))

à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸

à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸²à¸£à¸­à¸à¸£à¸¡à¸à¸à¸¡à¸à¸´à¹à¸à¸¨à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸µà¹à¸«à¸¥à¸²à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢ à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸µà¹à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸°à¸ªà¹à¸à¹à¸ªà¸£à¸´à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸¸à¹à¸à¹à¸à¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸¹à¸à¹à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸±à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡

à¹à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸¥à¸­à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£ ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¸ à¸²à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¹à¸§à¸¡à¸¡à¸·à¸­à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸§à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸

วิà¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¸ªà¸ à¸²à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸à¹à¸²à¸ ๠à¸à¸±à¸à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¹à¸à¹à¸²à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸ ๠à¸à¸­à¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡ à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¹à¸¢à¸²à¸§à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸­à¸à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢ à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸­à¸à¸à¸§à¸à¹à¸à¸²à¸­à¸²à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸¢à¹à¸£à¸·à¸­à¸à¸²à¸¢à¸±à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¹à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸à¸²à¹à¸¥à¸°à¹à¸¥à¹à¸à¸ªà¸à¸µ

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¸à¸³à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´

à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸°à¸à¸¹à¸à¸à¸³à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸à¹à¸²à¸à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸¨à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸¥à¸²à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸à¸£à¸°à¹à¸ à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸´à¸à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸§à¸£à¹à¸à¸²à¸¢à¹à¸£à¸·à¸­à¸à¸²à¸¢à¸±à¸à¸à¹à¸²à¸¢à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸¤à¸à¸¹à¸«à¸à¸²à¸§à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸¤à¸à¸¹à¸«à¸à¸²à¸§à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸§à¸¢à¸¸à¹à¸£à¸ à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸§à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸±à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¹à¸à¹à¸²à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ªà¸ à¸²à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸°à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¹à¸ªà¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸µà¹à¸«à¸¥à¸²à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢

à¹à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¹à¸«à¸¡à¹ ๠หลายอยà¹à¸²à¸à¹à¸à¸¢à¹à¸à¸à¸²à¸°à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¢à¸´à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸³à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡à¸ªà¸´à¹à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸¥à¸­à¸à¸ à¸±à¸¢ à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¥à¸¸à¸¡à¸à¸£à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸ ๠à¹à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸à¸ªà¸§à¸±à¸ªà¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸§à¸¢à¸¸à¹à¸£à¸à¸à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸ªà¸¡à¸­à¸ à¸²à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸«à¸¥à¸²à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£

à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²

ภาระà¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸ 210 ECTS หà¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸´à¸ หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¥à¸¸à¸¡à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸«à¸²à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¹à¸­à¹à¸à¸à¸µà¹:

 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¹à¸§à¹à¸ 10 ECTS
 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸ 125 ECTS
  • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸ à¸²à¸©à¸²à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸ 15 ECTS
  • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸ 10 ECTS
  • à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢ 40 ECTS
  • à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢ 30 ECTS
  • สัà¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² 30 ECTS
 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¹à¸ 30 ECTS
  à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢:
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸à¸£à¸·à¸­à¸à¹à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸«à¸¸à¹à¸à¸ªà¹à¸§à¸ 15 ECTS
 • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢ 15 ECTS
 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸°à¸¢à¸¸à¸à¸à¹à¸£à¸§à¸¡à¸à¸¶à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸à¸´à¸à¸à¸à¹à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µ (à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸¢) 30 ECTS
 • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡ 15 ECTS

สิà¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸à¸«à¸§à¸±à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´

à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸¡à¸à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¹à¸ à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¹à¸²à¸ à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸£à¸´à¸à¹à¸à¸¡à¸à¹à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸§à¸±à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¹à¸¥à¸° / หรือà¹à¸à¸à¸£à¸°à¸à¹à¸­à¸¡à¸à¸µà¹à¸£à¸à¸£à¹à¸²à¸à¸§à¹à¸²à¸à¹à¸à¸¥à¹à¸² วัà¸à¹à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¹à¸à¸à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¸µà¹ 9.15 à¹à¸¥à¸°à¸à¸à¸à¸¶à¸ 16.00 à¸. วัà¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸±à¸¨à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸²à¸à¸à¸²à¸à¸à¸¶à¹à¸ à¹à¸à¸à¹à¸§à¸à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸³à¸§à¸±à¸à¸à¸°à¸à¸¹à¸à¸à¸³à¸«à¸à¸à¹à¸à¸¢à¸ªà¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸

à¹à¸à¸à¹à¸§à¸à¸à¸µà¹à¸£à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸²à¸à¸«à¸§à¸±à¸à¹à¸à¹à¸§à¹à¸²à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸£à¸°à¸¡à¸²à¸ 1 à¹à¸ 3 à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸ / à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡ / à¸à¸¶à¸à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸²à¸ 1/3 à¸à¸­à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸°à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£ / à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸´à¸ªà¸£à¸° / à¸à¸²à¸£à¸¡à¸­à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¹à¸¥à¸° 1/3 สุà¸à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸°à¸à¸¹à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸ (à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¸ à¸²à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸²à¸¡à¸à¸µà¸§à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸)

สำหรัà¸à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡:

https://studyinfo.fi/wp2/en/

https://www.humak.fi/en/

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as resear ... อ่านเพิ่มเติม

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as research, development, and innovation that serve students on their career path and support professional partners as they develop their own activities. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ