วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชาเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมถูกสร้างขึ้นโดยการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ด้านความรู้ความเข้าใจ
 • ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพและ abiotic ที่กำหนดการผลิตพืช
 • ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์สัณฐานวิทยาและชีววิทยาของพืชในระบบนิเวศเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับชีวเคมีพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมระบบนิเวศเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของดินและผลของกิจกรรมของมนุษย์ตลอดจนหลักการของการเปลี่ยนแปลงใช้วัตถุประสงค์
 • ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการป้องกันและการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตร
 • ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
 • ความรู้เกี่ยวกับฐานพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนและทำแผนที่ความละเอียดและการใช้งานวัตถุประสงค์การสื่อสารและความสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจเฉพาะของการผลิตทางการเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารองค์กรด้านการผลิตทางการเกษตรและการตลาดผลิตภัณฑ์
 • ความรู้ด้านบัญชีการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาและการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับผู้รับผลประโยชน์
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยา - การสอนของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร

ความสามารถเฉพาะเจาะจง

 1. การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและวิธีการในสาขาวิชาและสาขาวิชาเฉพาะ ใช้พวกเขาอย่างเหมาะสมในการสื่อสารระดับมืออาชีพ
 2. การใช้ความรู้ในสาขาเพื่ออธิบายและตีความแนวความคิดสถานการณ์กระบวนการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดเมน
 3. ใช้หลักการพื้นฐานและวิธีการแก้ปัญหา / สถานการณ์ที่กำหนดโดยทั่วไปของโดเมนในเงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ
 4. ใช้เกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อประเมินคุณภาพคุณธรรมและข้อ จำกัด ของกระบวนการโครงการโปรแกรมแนวคิดวิธีการและทฤษฎีต่างๆ
 5. การพัฒนาโครงการวิชาชีพโดยใช้หลักการและวิธีการที่กำหนดไว้ในสาขา
 6. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีและปฏิบัติที่เป็นรากฐานของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน
 7. อธิบายความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการพืช; การอธิบายและตีความความสัมพันธระหวางระบบเพาะเลี้ยงบุญธรรมกับสิ่งแวดลอม
 8. ใช้วิธีการเทคนิคและขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเทคโนโลยีของการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
 9. การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพและทางชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้โดยใช้วิธีการเฉพาะเพื่อประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีที่ใช้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงปริมาณของผลกระทบของเทคโนโลยีที่ใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 10. การพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม การออกแบบระบบการผลิตแบบทดแทน (การทำเกษตรอินทรีย์) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับกรณีเฉพาะ (ดินเค็มดินทรายดินที่มีความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว ฯลฯ )
 11. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นบวกตามสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง

โครงสร้างของวินัย

 • ชีวฟิสิกส์และเคมีบำบัดทางชีวเคมีพฤกษศาสตร์เกษตรวิทยาเกษตรเคมีพันธุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางนิเวศวิทยาและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสรีรวิทยาของพืชจุลชีววิทยา
 • ภูมิประเทศและการวาดภาพทางเทคนิคการปรับปรุงที่ดิน
 • ฐานพลังงานและเครื่องจักรกลการเกษตร, การขับขี่ยานพาหนะ
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกพืชอาหารพฤกษศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกสัตวศาสตร์สัตว์และโภชนาการสัตว์การปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ Phytopathology, Entomology
 • สารสนเทศศาสตร์เทคนิคการทดลอง
 • พืชสมุนไพร, พืชตระกูลถั่ว, การปลูกองุ่น, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การตลาดการจัดการเศรษฐกิจในชนบท
 • เศรษฐกิจในชนบทการบัญชีการเงินและการให้เครดิตกฎหมายและกฎหมายด้านการเกษตร

เอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียน

(แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่ได้รับอนุญาต):

 • Diploma of Baccalaureate / ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • Transcript of Record
 • หนังสือรับรองความสามารถด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษระดับ B2)
 • เอกสารประจำตัว (สำเนา)
 • สูติบัตร
 • บันทึกทางการแพทย์ระบุว่าผู้สมัครสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
 • รูปถ่ายของผู้สมัครรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการส่งเอกสารเหล่านี้:
 • ออนไลน์ผ่านกระบวนการเข้าศึกษา
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Duration
เต็มเวลา
Price
2,700 EUR
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ