อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ:

 • การสอนภาษา: ภาษาอาหรับ
 • ชั่วโมงเครดิต: 132
 • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในการเขียนบทความและรายงานเกี่ยวกับข่าวและวิธีการจัดทำบทความและรายงานเกี่ยวกับวารสารระดับมืออาชีพ ส่วนประกอบของหลักสูตรเน้นความต้องการของตลาดท้องถิ่นและระดับภูมิภาค หลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบการฝึกปฏิบัติซึ่งดำเนินการผ่านทางหนังสือพิมพ์ของคณะวารสารศาสตร์ "Sahfat Al Yarmouk ซึ่งจัดทำเป็นรายสัปดาห์และเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนที่จะได้รับประสบการณ์ในการเขียนและเป็นมืออาชีพ

ปริญญาตรีข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรที่สอนภาษาอาหรับ

 • ข้อกำหนดบังคับ: (12 ชั่วโมงเครดิต) ดังต่อไปนี้

ACourses901

นักเรียนใหม่ทุกคนควรเข้ารับการสอบระดับภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบเหล่านี้จะต้องทำหลักสูตรพิเศษก่อน (099) ต่อไปนี้:

ACourses902

 • วิชาเลือก (15 ชั่วโมงเครดิต)

หลักสูตรต่อไปนี้จะนำมาจากหลักสูตรการบริการจากภายนอกคณะโบราณคดีและมานุษยวิทยา:

ACourses903

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จหลักสูตรต่อไปนี้:

A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ชั่วโมงเครดิต)

 • หลักสูตรบังคับ (12 ชั่วโมงเครดิต)
 • วิชาเลือก (15 ชั่วโมงเครดิต)

B. ข้อกำหนดของคณะ (24 ชั่วโมงเครดิต)

 • หลักสูตรบังคับ (เครดิต 21 ชั่วโมง)
 • วิชาเลือก (เครดิต 3 ชั่วโมง)

C. ข้อกำหนดของแผนก (81 ชั่วโมงเครดิต):

สัญลักษณ์ของหลักสูตร

برنامجالبكالوريوسفيالصحافة

معلوماتعامةحولالبرنامج

لغةالتدريس: اللغةالعربية
ความเชี่ยวชาญ: 132
مدةالدراسة: 4 วันที่แล้ว

وصفالبرنامج

تتمثلرؤيةبرنامجالبكالوريوسفيالصحافةبالحفاظعلىالمكانةالعلميةالمتميزةفيمجالإعدادوتأهيلوتطويركوادريتمرفدهالسوقالعملمحلياوعربياوعالميا, والإسهامالفعالفيتنميةالمجتمعات

ويهدفالبرنامجالىتزويدالطلبةبالمعارفوالمهاراتالفنيةوالإداريةوالاتصاليةللانخراطفيسوقالعملالصحفي, وإكسابهمأساليبممارسةهذاالعملبشكلمهني, وتأهيلهملتوظيفالأسسالنظريةوالتطبيقيةفيمجالالصحافةبطريقةعلميةفعالة, وإعدادكوادرمؤهلةفيمجالالعملالصحفيعلمياومهنيالتتولىالأدوارالقياديةوالتنفيذيةفي ผู้ทรงรอบรู้

كمايحرصقممالصحافةعلىالارتقاءبمنهجيةالصحافةفيالأردن, وذلكمنخلالرردالمشهدالإعلاميالمحليوالعربيبالكفاءاتالمؤهلةوالمدربةفيمجالالكتابةالصحفية. ويسعىبرنامجالصحافةإلىتطويرامكاناتهليصبحفيطليعةالاقسامالاكاديميةعلىمستوىالوطنالعربي. كمايرتبطالقسمباتفاقياتمعالعديدمنالمؤسساتالصحفيةالأردنيةكمكالةالأنباءالأردنيةوالصحفاليوميةالأردنية.

الخطةالدراسية

يمنحالطلابدرجةالبكالورويسفيتخصصالصحافةبعداتمامهبنجاحالمتطلباتالتالية:

 1. จำแนกประเภท: (27 ปี)
  متطلباتإجبارية (12 เดือนที่แล้ว)
  ความช่วยเหลือ (15 วันก่อน)

 2. ความช่วยเหลือ (21 วัน)

 3. متطلباتالقسم (81 ساعةمعتمدة)
  أ متطلباتالتخصصالإجبارية (66 คำอธิบาย):

  ACourses901A

  أ متطلباتالتخصصالاختيارية (15 ساعةمعتمدة) - المنفرد:

  ACourses902A
หลักสูตรที่สอนใน:
Arabic (Jordan)

ดูอีก 8 หลักสูตรที่เสนอโดย Yarmouk University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ