โปรแกรมนี้มีความรู้เฉพาะทางด้านการบัญชีการเงินการเก็บภาษีอากรการตรวจสอบต้นทุนการจัดการและเศรษฐศาสตร์ จุดมุ่งหมายของโครงการคือการผลิตนักบัญชีที่มีอำนาจและทุ่มเทที่มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพบัญชีและเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกด้านของการบัญชี ผ่านตำแหน่งอุตสาหกรรมที่ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นนักเรียนจะสามารถมีประสบการณ์ที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมการทำงานในชีวิตจริง โปรแกรมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมืออาชีพเช่น ACCA, CIMA, CPA Australia และ MICPA

โมดูล

ปีที่ 1

Mata Pelajaran Umum (วิชาทั่วไป), Introduction to Financial Accounting, การจัดการองค์กร, คณิตศาสตร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในสำนักงาน, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, ทักษะเชิงโต้ตอบ, การบัญชีการเงิน I, การบัญชีต้นทุน, การตลาดขั้นพื้นฐาน

ปีที่ 2

จรรยาบรรณทางธุรกิจการบัญชีการเงิน II การบัญชีเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี I การเขียนรายงานการแนะนำข้อมูลสถิติกฎหมายธุรกิจการบริหารการเงินการเก็บภาษี I กฎหมายองค์กรการบัญชีการเงินขั้นสูง I การจัดเก็บภาษี II วิธีเชิงปริมาณ

ปีที่ 3

การบัญชีการเงินขั้นสูง II, การตรวจสอบบัญชีการบัญชีบริหารขั้นสูงระบบสารสนเทศทางการบัญชี II, การสื่อสารระดับมืออาชีพ, การเลือกกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ, การตรวจสอบขั้นสูง

ปีที่ 4

การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

นักเรียนมาเลเซีย

 • ค่าเล่าเรียน RM50,735.00
 • เงินมัดจำ (คืนเงิน) 2502 หยวน
 • ประกัน RM280.00
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • ห้องสมุด RM12020.00
  • ชมรมนักเรียน 575.00
 • รวมค่าธรรมเนียม (โดยประมาณ) 529,500.00

นักเรียนต่างชาติ

 • ค่าเล่าเรียน RM51,430.00
 • ค่าธรรมเนียมการเตือน (คืนเงินได้) RM1,500.00
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการนักศึกษานานาชาติ RM4,000.00
 • ค่าธรรมเนียมของ iKad (Non-Refundable Yearly) 150.00 หยวน
 • ประกันสุขภาพ 1,500 บาท
 • การประมวลผลวีซ่า RM1802.00
 • GST @ 6% ค่าธรรมเนียมการดำเนินการด้านวีซ่า (ปลอดชำระคืนต่อปี) 64.80 บาท
 • การตรวจสุขภาพ 700 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • ห้องสมุด RM12020.00
  • ชมรมนักเรียน 575.00
 • รวมค่าธรรมเนียม (โดยประมาณ) 67,900 บาท

ข้อกำหนดในการเข้า

 • STPM Minimum 2 Principal Passes ที่มีเกรดต่ำสุด C (CGPA 2.33) และ
 • เครดิตในวิชาคณิตศาสตร์และผ่านภาษาอังกฤษใน SPM; หรือ
 • STAM เกรดต่ำสุดของ Jayyid เครดิตในวิชาคณิตศาสตร์และผ่านภาษาอังกฤษในระดับ SPM; หรือ
 • A-Level Minimum 2 Principal Passes (D) และ C ในคณิตศาสตร์ระดับ O
 • UEC 5Bs ขั้นต่ำ (รวมทั้งคณิตศาสตร์และผ่านภาษาอังกฤษ); หรือ
 • อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (HND) สาขาบัญชีหรือเทียบเท่ากับ CGPA 2.50 และ
 • เครดิตในวิชาคณิตศาสตร์และผ่านภาษาอังกฤษใน SPM; หรือ
 • Foundation / Matriculation Pass Matriculation / มูลนิธิที่มี CGPA 2.50 และ
 • เครดิตในวิชาคณิตศาสตร์และผ่านภาษาอังกฤษใน SPM; หรือ
 • SAM / HSC / AUSMAT TER / UAI: เฉลี่ย 65% ขึ้นไปใน 5 วิชา (รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์)
 • CPU / CIMP เฉลี่ย 60% ขึ้นไปใน 6 วิชา (รวมทั้งคณิตศาสตร์)
 • IB 26 คะแนนขึ้นไปตาม 6 วิชา
 • คุณสมบัติอื่น ๆ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่า

UEC: ประกาศนียบัตรการสอบสหราชอาณาจักร HND: ประกาศนียบัตรระดับสูงของประเทศ SAM: การลงทะเบียนเรียนในออสเตรเลียใต้ HSC: ประกาศนียบัตรโรงเรียนระดับสูง AUSMAT: หลักสูตร การบวชเรียนของประเทศออสเตรเลีย : Canadian Pre-University CIMP: หลักสูตรการบัพติศมานานาชาติของประเทศแคนาดา IB: International Baccalaureate Diploma STPM: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia SPM: Sijil มาเลเซีย Peperiksaan

ผม. ผ่าน STPM โดยมีเกรดต่ำสุด C (GP 2.00) ใน 2 วิชาและผ่านทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับ SPM หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า
หรือ
ii การผ่าน STAM ที่มีคะแนนต่ำสุดของ jayyid และวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับ SPM;
หรือ
iii คุณสมบัติใดที่เทียบเท่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรขั้นสูง (ระดับ 4 หรือ 5, MQF)
หรือ
iv คุณสมบัติการลงทะเบียนเรียน / วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี CGPA ขั้นต่ำ 2.00 จากคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า
v. นักเรียนต่างชาติต้องได้คะแนนต่ำสุด 5.0 สำหรับ IELTS หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Infrastructure University Kuala Lumpur »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Duration
42 
เต็มเวลา
Price
52,800
ค่าเล่าเรียนของนักศึกษามาเลเซีย: RM 52,800 / ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ: RM 61,900
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ