Grado en Educación Infantil, con Mención en Lengua Extranjera [รายละเอียด]

Los estudios de graduado en Educación Infantil des starto de Grado de 4 años de duración, homologada en el marco del Espacio โรงแรมระดับ 5 ดาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน HABILITA มีห้องพักสำหรับให้บริการบังกะโล tanto en los centros escolares públicos como en los concertados y privados.

La Universidad Pontificia Comillas es la primera universidad española en graduá maestras y maestros con cuatro añosในรูปแบบของแผน Bolonia.

Admisión

Perfil de ingreso:

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลกับการศึกษาทางไกลที่ดีกว่าการแนะนำ cambios en la vida de los individuos y de desarrollo de las sociedades เอสโตเนียเอสโตเนียเดอเบียแรนเดอร์เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาดโดยเด็ดขาด 0-6 años con los que deberá tratar en su ejercicio profesional El futuro estudiante de Educación Infantil debiera caracterizarse por: disponder de intereses culturales, ความรู้, ความรู้และประสบการณ์ทางสังคม; poseer un afan de comprensión en el máximo grado posible del ser humano y confiar razonadamente en que la intervención educativa, ไม่ระบุชื่อในแบบฟอร์มใด ๆ , puede contribuir decisivamente al bienestar de las personas. El Grado presenta una fuerte carga de fundamentaciónpedagógica, de especializaciones didácticas y de prácticas en los centros educativos. เกี่ยวกับเอล

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม:

ความแตกต่างของเงื่อนไขการให้บริการที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ a la Universidad

Competencias

คุณสมบัติทั่วไปของ COMPETENCIAS

Instrumentales

 • CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis.
 • CGI2 - แก้ไขปัญหา
 • CGI3 - Capacidad de organización y planificación.
 • CGI4 - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
 • CGI5 - ข้อกำหนดในการให้บริการโดยทั่วไป
 • CGI6 - ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

Personales

 • CGP7 - Habilidades interpersonales
 • CGP8 - Trabajo en equipo
 • CGP9 - Capacidad crítica y autocrítica.
 • CGP10 - Compromiso ético

Sistémicas

 • CGS11 - Capacidad de aprender
 • CGS12 - Capacidad para สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
 • CGS13 - แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
 • CGS14 - Preocupación por la calidad.
 • CGS15 - ค่าใช้จ่ายในการคำนวณและค่าใช้จ่าย
 • CGS16 - Comprensión del hecho religioso y เดอลอส valores cristianos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Comunes

 • CEC1 - Capacidad para comprencia la finidad de loscesos educativos en general y de loscesos de enseñanza-aprendizaje โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • CEC2 - Sólidaformacióncientífico-cultural.
 • CEC3 - Capacidad para องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป, และ transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo.
 • CEC4 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de de facto aprendizaje la tecnologías de la información y la comunicación.
 • CEC5 - Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) ใน los que se desarrolla el proceso educativo, modo que se garantice el bienestar de los alumnos.
 • CEC6 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. ข้อควรระวังในการใช้งาน
 • CEC7 - Capacidad para desarrollar su tarea educativa en el marco de una educación inclusiva.
 • CEC8 - การฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบของคาปาซิตี, การกำหนดเป้าหมายและการประสานงานด้านการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา
 • CEC9 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.
 • CEC10 - Capaz de tener una imagen realista de sí mismo y de autorregularse.
 • CEC11 - การรับรองความถูกต้องตามกฎหมายต่อเนื่องทางวิชาชีพ, mediante la autoevaluación de la propia práctica.
 • CEC12 - Capaz de generar คาดหวังว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
 • CEC13 - ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับตัวเอง
 • CEC14 - ข้อมูลเกี่ยวกับ Conocimientos básicos de la profesión docente
 • CEC15 - Capaz de usar una segunda lengua en del termo del aula (Inglés-Nivel B2).
 • CEC16 - แนวคิดเกี่ยวกับ Capacidad para generar nuevas (creatividad) en el desarrollo de su labor educativa.

Específicas de Infantil

 • CEIN1 - ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับ 0-6, en el contexto ที่คุ้นเคย, social escolar y
 • CEIN2 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los períodos 0-3 y 3-6.
 • CEIN3 - กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ
 • CEIN4 - Reconocer la facto de Educación Infantil y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas. การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • CEIN5 - เซเบอร์โปรโมชั่นเดลลาเดอลาเอลเพอร์โซซิเอชั่น 0-6 en torno a la autonomía, la liberbert, la curiosidad, la observación, la experimentité, la imitación, la aceptación de normas y de límites, y el juego simbólico y heurístico.
 • CEIN6 - Conocer la dimensiónpedagógica que en elíãoo 0-6 tiene la interacción con los iguales y los adultos, y saber promover en esas edades la participação en activitées colectivas, el trabajo cooperativo y el esuferzo บุคคล
 • CEIN7 - ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทและการจัดส่งสินค้า 0-6, y en particular dificultades relacionadas con la atención
 • CEIN8 - Saber แจ้งข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ตามความเหมาะสมด้านการศึกษา Infantil en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
 • CEIN9 - ข้อบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาของเด็กและผู้ใหญ่ในรัฐเพนซิลเวเนีย 0-6.
 • CEIN10 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias pacifico en esiducmente en el eleco การศึกษาด้านบน 0-6.
 • CEIN11 - Conocer y saber ejercer las funciones ครูสอนพิเศษและ orientador durante la etapa de Educación Infantil en relación con la educaciónคุ้นเคย
 • CEIN12 - การประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • CEIN13 - การวิเคราะห์และการรับรองความถูกต้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคย y escolar en la etapa de Educación Infantil: ผลกระทบทางสังคม y การศึกษาทางไกล audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de géneroและ intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusiónสังคมและ desarrollo sostenible
 • CEIN14 - Conocer la evoluciónhistórica de la familia, los diferentes tipos เดอ familias, de estíosเดอ vida y educación en el contexto คุ้นเคย
 • CEIN15 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables durante la etapa de Educación Infantil. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • CEIN16 - ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า, การจัดเลี้ยง, การออกเดอร์ของสินค้า, การตรวจสอบสินค้าและการตรวจสอบ 0-6.
 • CEIN17 - Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos en la etapa เดอEducación Infantil.
 • CEIN18 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el adecuado desarrollo físico y psíquico de las alumnas y los alumno de cero a seis años. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • CEIN19 - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา, กลุ่มอายุการทำงานและความสามารถในการทำธุรกิจ
 • CEIN20 - Valorar la importación de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los estados de ánor de factor comorado factores และมีส่วนร่วมในโครงการ
 • CEIN21 - Sabre trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada alumno, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego , identificando las peculiaridades del período 0-3 y del período 3-6.
 • CEIN22 - Atender las necesidades de los alumnos de cero มีการส่งผ่านทางอากาศ
 • CEIN23 - ประกอบไปด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจริง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกับเด็กและเยาวชน
 • CEIN24 - ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจการศึกษาและการเรียนรู้
 • CEIN25 - Abordar análisis de campo (เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อการศึกษา) mediante metodología observacional, utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.
 • CEIN26 - Saber วิเคราะห์การลอสแองเจลิส, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, ความผิดพลาดทางกฎหมาย, การแจ้งเตือน, ข้อสรุป.
 • CEIN27 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el termo europeo y en el internacional. เกี่ยวกับประเทศ
 • CEIN28 - Conocer ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการแพทย์
 • CEIN29 - Valorar la importancia del trabajo en equipo, sobre todo en el mádos de la educación infantil.
 • CEIN30 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educatio de infantil en el marco de proyectos de centro, y en colaboración con el entorno y con otros profesionales y agentes sociales. มีส่วนร่วมในการศึกษา
 • CEIN31 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
 • CEIN32 - Valorar la relación personal con cada alumno y con su familia como de facto de la educación de el cío de seis años.
 • CEIN33 - Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del estício esta etapes 0-6, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes ผู้สื่อข่าว
 • CEIN34 - การดำเนินการของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • CEIN35 - ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษทางสังคมศาสตร์และการศึกษา (Educación Infantil)
 • CEIN36 - Conocer la metamorpha y promover el pensamiento científico y la experimentación en el déroto de cero a seis años.
 • CEIN37 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด, ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ, ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินผลทางสังคม
 • CEIN38 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia, así como si influencia en el aprendizaje de los contenidos relacionados การกระทำที่ถูกต้อง ello en la edad infantil
 • CEIN39 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการและการดำเนินการตามกฎหมาย, ความร่วมมือ, ความร่วมมือทางสังคม, การศึกษาและการศึกษา
 • CEIN40 - Promesto el interés y el respeto por el medio ธรรมชาติสังคมวัฒนธรรม y a través de proyectos didácticos adecuados a las edades de cero a seis años
 • CEIN41 - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและการลาออกของเดอลาเซราฟิวเดชั่นEducación Infantil
 • CEIN42 - Conocer el curículo de lengua y lectoescritura de esta etapa de Educación Infantil, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้
 • CEIN43 - ความชอบของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • CEIN44 - Conocer y dominar técnicas de expresión y escrita como ฐาน de la tarea docente
 • CEIN45 - Conocer la tradición or y el folklore, y su aplicación en los aprendizajes del período 0-6.
 • CEIN46 - ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว
 • CEIN47 - Conocer el proceso de aprendizaje เดอลา lectura y ลา escritura y su enseñanza
 • CEIN48 - สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง 0-6
 • CEIN49 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y ไม่มีวาจา en la edad infantil
 • CEIN50 - การใช้งานที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานที่มีความสามารถในการทำงานและการใช้งาน
 • CEIN51 - วรรณกรรมโดยเฉพาะ, conocer la literatura infantil
 • CEIN52 - คำนำหน้าไม่ถูกต้อง
 • CEIN53 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del marío de esta etapa de Educación Infantil, así como la teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
 • CEIN54 - การใช้งานและการใช้งาน
 • CEIN55 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico en la edad infantil, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos. การใช้งานของผู้ใช้
 • CEIN56 - ข้อดีของการดำเนินการไม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการใช้เครื่องดนตรี, ลาสเวกัส, รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • CEIN57 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการศึกษาของEducación Infantil
 • CEIN58 - ยินดีต้อนรับสู่ความฝันของคุณโดยการลาออกจากงาน
 • CEIN59 - ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • CEIN60 - Conocer y aplicar los Procesos de interaccade y comunicación en el aula de la etapa de Educación Infantil เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศกับสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี
 • CEIN61 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en espense, en espense, a medizante el de las técnicas y las estrategias necesarias en elíioso de cero a seis años. ในการนี้จะใช้บังคับ
 • CEIN62 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del adu y del centro de Educación Infantil.
 • CEIN63 - Participar en la actividad docente y aprender saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica, ข้อยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้โชคลาภ 0-6.
 • CEIN64 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámimones de actuación que puedan establecer en un centro, sobre todo en españo con las carcinísticas de la etapa de Educación Infantil มีส่วนร่วมในการศึกษา
 • CEIN65 - การจัดระบบอพาร์ทเมนท์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ 0-3 años y de 3-6 años
 • CEIN66 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social, conección a las necesidades del เพอร์โซ 0-6.

Prácticas

PRÁCTICAS EN TODOS LOS AÑOS DE LA CARRERA

Las prácticas de Magisterio (Infantil y Primaria) en Comillas se made ในประเทศบราซิลและสเปนในประเทศอิตาลี ลาประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Comillas cuenta con una amplia แดง de centros educativos (públicos, privados, concertados), en la Comunidad de Madrid, พาราลาเดลลาอัสซูซา

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

La Universidad ofrece ayudas propias al estudio ในหนังสือมอบฉันทะแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริต

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Comillas offer estudio de เดอ Grado para alumnos que comienzan sus estudios superiores. También ofrece estudios de Postgrado de tucadores universitarios y profesionales.

Salidas Profesionales y Académicas

Los estudios de Graduado en Educación Infantil ชื่อเรื่อง HABILITAN para ejercer como เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

El Graduado en Educación Infantil en Comillas estará especialmente capacitado for africa españadios de la education de la educación bilinguee, de la compañada de la información a la la carte, a la la carte a la la carte, a la carte a la la carte, la la apertura มีการจัดจำหน่ายโดยไม่ต้องทำอะไร colaborativa de los colegios a las familias y su conto contrarno y social y del aprendizaje eficas de las materias instrumentale básicas.

ALTO NIVEL de conocimiento en ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาษาต่างประเทศInglés.

ลอสแองเจลิสเดอ Magisterio en Educación Infantil เดอ Comillas salen prepared ในภาษาสเปน en Españon y en la Unión Europea como:

 • maestro tutor de Educación Infantil
 • maestro bilingüe (ติดต่อทางการเงิน)
 • maestro de Inglés en Infantil
 • ศาสตราจารย์เดอReligióncatólicaและ Infantil, เซ se ha cursado ลา DECA (DeclaraciónEclesiásticaเดอCapacitaciónAcadémica)

La Mención en Lengua Extranjera: โรงแรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงแรมที่มีความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์

Este título habilita para de la profesión de mão en de présentidad, en la normativa vigente.

Perfil de Egreso

El graduado / en Educación Infantil puede trabajar como docente en centros educativos de la públicaแดง (a través de la superación de oposiciones), concertada o privada del estado español, comí como en los países miembros de la UE, en la etapa de Educación Infantil (0-6 años) Además, puede ocupar otros puestos laborales relacionados con la educación: como gestor o educador en parques infantiles, como auxiliar de conversación de español en centros extranjeros (convocatoria del Ministerio de Educación), como especialista educativo en editoriales, como profesor en academias de inglés, como docente en las instituciones de organizaciones ไม่มี gubernamentes, comí como a travésเดอลาcreación escuelas infantiles propias.

Costos y tarifas

คำนวณ: 1.015,80 €más nueve mensualidades de 402,60 € cada una.

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
สเปน

ดูอีก 24 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Pontificia Comillas »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ