อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas [ADE], y Derecho. (E-3)

เอล Programa E-3 เดอเบลล์กราโดและผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ y Dirección de empresas propias เดล Grado และ ADE, así como en todos los contenidos jurídicos propios de un Grado en Derecho. Este prestigioso y reconocido Programa E-3 garantilla la formación de excelencia necesaria para la inserción en los entornos empresariales y jurídicosmás competitivos en un mundo globalizado.

Puede consultarse bajo "Plan de Estudios" จัดทำขึ้นตามความเป็นจริงของโปรแกรม, como la renovada establura, a partir del curso 2016/2017, se offer a los alumno de nuevo ingreso.

Junto อัล prestigioso y Consolidado Programa E-3 เดอ Grado ADE y Grado ใน Derecho ลา Facultad เดอ Derecho ofrece พิชิตเอล curso academico 2016/2017 el nuevo Programa de Doble Grado E-3 Analytics, que combina el Grado de Análisis de Negocios / การวิเคราะห์ธุรกิจ Grado en Derecho, y garantilla en cinco cursos academicos una una estación innovadora, exhaustiva e integrada en el a เดลธุรกิจ Analytics, así como todos los contenidos jurídicos propios de un Grado en Derecho. Este nuevo programa ofrece la formación necesaria para el análisis de datos en la toma de decisiones en españos de estázão de la casa del más digitalizados. เกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก

Razones para Estudiar con Nosotros

 • ประสบการณ์การทำงาน: primera doble titulación en Administración de Empresas y Derecho de la Universidad española; referente principal en el mundo jurídicoนายจ้าง
 • Exigencia: doble titulación en un entorno academico de alto rendimiento.
 • Internacionalización: periodos semestrales de intercambio en las mejores Facultades de Derecho โรงเรียนธุรกิจ.
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง: aprendizaje estructurado e innovador desde una perspectiva profesionalizante y prácticas incluidas en el plan de estudios, que pueden ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนลงไปในวันพุธและวันหยุดฤดูใบไม้ผลิปีพ. ศ.
 • Inovación: Plan de estudios ordenado y en renovación constante ..
 • ความเชี่ยวชาญ: excelente empleabilidad de los alumnos เดอ los alumnos de ICADE, garantizada por su doble perfil jurídico empresarial.

Admisión

Perfil de ingreso:

เอลเพอร์ลาลเดลอเรนนี่พลานาเดลเรดดิ้งแอนด์ดิแอ็คเซสพอยต์เดอเรอร์สและเกรโดดีเอ็กซ์เพรสซิเดนท์เพรสซิเดนท์เพอร์ซันเดอเรชั่น, ลอสแองเจลิส, ; que domine idiomas, especialmente el inglés.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม:

Titulados เดอ Bachiller เดล Sistema Educativo Españolเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณเทียบเท่ากับการที่คุณจะได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย

Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros:

 • รัฐซัสแคตเชวันความมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลการมีส่วนร่วมในทวีปอเมริกาเหนือเกี่ยวกับผู้จัดทำบัญชีโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อินเตอร์เนชั่นแนลโอเรียนเต็ลเดอร์ดิแมนเชียน (UNED)
 • Sistemas educativos de Estados que ไม่มีการเสนอราคาใด ๆ ของยุโรปสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้มีสิทธิ์รับรางวัลในการรับการสนับสนุนทางกฎหมายโดยอัยการสูงสุดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการดำเนินการดังกล่าว อัลtítuloเดอ Bachiller เดล Sistema Educativo Español
 • Otras formas เดออัล sistema universitario español recogidas en la normativa สามารถ (จริง Decreto 412/2014, 6 de junio, por el que est esta la la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado)

Competencias

Competencias del Grado และ Derecho

Competencias Generales:

 • CGI 01 -Gestión, planación y planificación adecuada del tiempo
 • CGI 02 - การสื่อสารทางโทรศัพท์กับบุคคลทั่วไป
 • CGI 03 - อภิปรายเกี่ยวกับงาน ผสมผสานกับความต้องการของลูกค้า
 • CGI 04 -Habilidad para la gestica de información: obtención, análisis y recuperación de información proveniente de fuentes diversas
 • CGI 05 -Resolución de problemas. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, ผลตอบแทนที่ได้รับ
 • CGI 06 -Toma de decisiones
 • CGI 07- เปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • CGP 08 - เครื่องหมายการค้า Juicio crítico
 • CGP 09 -Desarrollo de habilidades interpersonales: empatía, tolerancia, respeto, capacidad para aunar intereses contrapestos
 • CGP 10 - ทาราบายาซู
 • CGS 11 - เปิดตัว, autonomía en el aprendizaje, aprender como parto de unceso permanente
 • CGS 12 - ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
 • CGS 13 -Búsqueda de la excelencia y de la calidad en el desarrollo de las tareas
 • CGS 14 -Habilidades de investigaciónความเชี่ยวชาญ:
 • CEA 01 -Formación atemporal en los conocimientos fundamentales del Derecho.
 • CEA 02 - การรับรองความถูกต้องของกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 • CEA 03 -Percepción del ordenamiento jurídico como เลิกทำทั่วโลก compleo compleo
 • CEA 04 -Conocimiento de los principios, conceptos y valores de las distintas áreas conocimiento.
 • CEA 05 - วัฒนธรรมของสังคมและวัฒนธรรม
 • CEA 06 - หน่วยงานของรัฐและสถาบันวิจัยในประเทศอินโดรานีส
 • CEA 07 -Comprensión de cuestiones jurídicas complejas.
 • CEA 08 - Comprensión del Derecho como instrumento de solución de intereses en conflicto.
 • CEA 09 -Conocimiento y comprensión de la contabilidad como sistema de información de la situacióneconómico-financiera de la empresa as como de sus ผลการค้นหา
 • CEA 10- ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดและการตลาด
 • CEP 01 - คูปองนี้ไม่สามารถใช้เพื่อแลกเป็นบัตรเดบิตได้
 • CEP 02 - อภิปรายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
 • CEP 03 - เปิดใช้งานการตรวจสอบ cabo ในช่วงที่มีการใช้งาน Derecho
 • CEP 04 - กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการลาออกของวิชาชีพ
 • CEP 05 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • CEP 06 - ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • CEP 07 -Habilidad discursiva y argumentativa.
 • CEP 08 - กำหนดให้มีการแจ้งข้อมูลใหม่
 • CEP 09 -Capacidad de reconocer y utilizar distintos registros lingüísticos del inglés.
 • CEP 10 -Capacidad de entender textos especializados en inglés.
 • CEP 11 -Capacidad de análisiseconómico
 • CEP 12- ดำเนินการโดยสมัครใจและเปิดเสรี
 • CEP 13 -Capacidad para comprare el ejercicio profesional como และ servicio a la sociedad.
 • CED 01 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายสาธารณะของโลกาภิวัฒน์
 • CED 02 - อนุสัญญาสถานกงสุล
 • CED 03- ระบุว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์และมีความยาวมาก
 • CED 04 - ระบุองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและแก้ปัญหาได้
 • CED 05 - ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • CED 06- กำหนดให้เป็นอิสระตามกฎหมาย
 • CED 07- ระบุว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
Competencias del Grado และผู้บริหารDirección de Empresas

Competencias Generales:

 • Capacidad de análisis y síntesis.
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ
 • Capacidad de organización y planificación.
 • Capacidad de gestionar información de fuentes diversas.
 • Conocimientos generales básicos sobre เอลเอสตาเดอ estudio
 • Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
 • เปิดใช้งานเอนทิตีแบบพิเศษ
 • Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
 • Habilidades interpersonales: escuchar, อาร์กิวเมนต์ debatir y
 • Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
 • Capacidad crítica y autocrítica.
 • Compromiso ético
 • Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad.
 • Capacidad para aprender y trabajar autónomamente.
 • Adaptación al cambio.
 • Orientación a la acción ya la calidad.
 • Capacidad de elaboración y transmisión de ความคิด, proyectos, informes, soluciones y problemas.
 • ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
 • Capacidad de analizar los hechos religiosos en la situaciónสังคมที่เกิดขึ้นจริง desde la perspectiva de la Doctrina Cristiana.ความเชี่ยวชาญ:
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 • ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาด, การตลาดและการตลาด, การตลาด.
 • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • Capacidad de identificar y comprender distintas ตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ a aacute a a la empresa
 • การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือทางไกล
 • Conoce los conceptos jurídicos fundamentales, suzuces de Derecho, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง; también las formas jurídicas de la empresa y los financias de la actividad empresarial en el feccionaniento competitivo de los mercados.
 • ความสามารถในการสร้างแบบจำลองนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
 • Comprensión y correcta aplicación de los modelos matemáticosdinámicos y de valoración financiera.
 • Capacidad para tratar, sintetizar y analizar la información. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เพียงผู้เดียว
 • Conocimiento y comprensión de los Modelos Econometricos.
 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของปริมาณการผลิตและการจัดส่งสินค้า
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลาสเวกัสเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ความสามารถในการทำธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแลกิจการ, การควบคุมและการควบคุมทางการเงิน
 • ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Conocer y ประกอบไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของ PYMES
 • ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนายจ้าง
 • Conocer y saber aplicar los distintos sistemas de acumulación y asignación de costes.
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของธุรกิจการเงินและการค้าระหว่างประเทศพื้นฐานความสัมพันธ์และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เดอลอสแอนเจลิสเดอลอสแอนเจลิส
 • ความสามารถในการใช้งานทางการเงินขององค์กร: Intervinientes, mercados y productos financieros (nacionales e internacionales) y normativa aplicable.
 • กลยุทธ์การตลาดและการตลาด
 • Conocimiento del diseño, realización y control de una investigación de mercados, así como de las tecnicas cualitativas y cuantitativas y su adecuada aplicación
 • การออกแบบและการตลาดของเอสเตทการวางแผนการตลาดและการสร้างตราสินค้าและการสร้างแบรนด์และการตลาดของ บริษัท และการตลาด
 • Conectar la Ética y la RSE เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตลาด, การตลาด, การเงิน, การเงิน, การจัดการ, การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและการใช้งานทางสังคม, และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
 • Capacidad de planificación y realización de trabajo de investigación en el maridad de la Administración y Dirección de Empresas เกี่ยวกับการวางแผนการ Negocio

Prácticas

เอลวางแผนที่จะจัดทำโครงการ E-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประถมศึกษาปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ECTS, 1º semestre de 5º curso) (24 ECTS, 1º semestre de 5º curso) รวมทั้งการจัดส่งเอกสารและการจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลูกสุนัข http://www.icade.upcomillas.es/es/facultad-de-derecho/practicas

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

La Universidad ofrece ayudas propias al estudio ในหนังสือมอบฉันทะแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริต

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Comillas offer estudio de เดอ Grado para alumnos que comienzan sus estudios superiores. También ofrece estudios de Postgrado de tucadores universitarios y profesionales.

Salidas Profesionales y Académicas

Salidas profesionales

El Programa E-3 ดำเนินการโดยผู้สมัครทางวิชาชีพเพื่อการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพโดยมีชื่อว่า Derecho como en el ámbito de las Finanzas, de la Consultoría de la Dirección de Empresas ลาออกจากตำแหน่ง, บูรณาการการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัยและปริญญาโทด้านการศึกษาระดับสูงที่มีการจัดทำขึ้นตามความต้องการของผู้สมัครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปในเชิงพาณิชย์และในระดับนานาชาติ

สถาบันการศึกษา Salidas

ลอสแองเจลิสเดอ E-3 มีผลโดยตรงต่อการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มีผลต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระหว่างประเทศฉบับที่ 34/2006 y el Real Decreto 775 / 2011, así como los títulos de Máster del área empresarci impartidos ในโรงเรียนธุรกิจ ICADE

Perfil de egreso

เอลเพอร์ลาเดลเดอเกรโดและเดอเรโรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนด้วยกฤษฎีกา คุณต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Carrera profesional en el dámcho Derecho.

เอลเพอร์รีเดลเดอโกรเดอเร็คกูเรชั่นและอีเอสเอฟเดอลาเดอลาเดอลาซารีลลาสเรทติ้งสารานุกรมเอ็กซ์เรซิเนสเดอลาเรซินเดอลาเมดิเพอร์ El Grado และ ADE proporciona al alnoz las competencias personales y profesionales adecuadas par que puedan desarrollar puestos directivos y de gestión en las distintas áreasestratégicas de la empresa: การเงิน, recursos humanos, การตลาด, ฯลฯ , o de la AdministraciónPública. Asimismo capacita al aluminu para emprender un negocio.

Costos y tarifas

เปิดสอน: 1.476,12 €más nueve mensualidades de 1,413,22 € cada una.

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
สเปน

ดูอีก 24 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Pontificia Comillas »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ