Keystone logo
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ประเทศไทย 2024

จำนวนสถาบัน: 22
  • Nong Kae, ประเทศไทย
  • Puerto Princesa, ฟิลิปปินส์
  • + 3 มากกว่า

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bangkok, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Khlong Nueng, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Dusit District, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไป

  • Chatuchak, ประเทศไทย

  เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้ เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

  • Ubon Ratchathani, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นวิทยาเขตส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎบัตรในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากทุกจังหวัดและโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย , อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, นครพนม, สกลนคร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, และยโสธร. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติและส่งเสริมกิจกรรมที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่

  • Min Buri, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก่อตั้งขึ้นหลังจากการจัดตั้งการศึกษาโดยทีมผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนเกษมพิทยาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 วิทยาลัยสารพัดช่างเกษมได้ก่อตั้งขึ้นโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) . Voc) และอนุปริญญาด้านเทคโนโลยี (Dip. Voc.) โดยมีสาขาวิชาต่างๆตั้งแต่บริหารธุรกิจการบัญชีการจัดการการเงินการธนาคารการตลาดเลขานุการไปจนถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในที่สุดพวกเขาก็ได้ก่อตั้ง“ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530

  • Nong Kaeo, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า "การให้เป็นความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใด เสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี" เป็นแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542

  • Bang Khun Thian, ประเทศไทย

  สถาบันอาศรมศิลป์เป็นผลงานจากประสบการณ์ 10 ปีที่ได้รับจากการบริหารโรงเรียนรุ่งเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาทางเลือกให้กับคนไทย หลังจากเริ่มตระหนักว่าวิธีการเรียนการสอนแบบอิงวิชาตามวิถีไทยทำให้ผู้เรียนแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมและสังคมผู้ก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ตัดสินใจที่จะผสมผสานศิลปะเข้ากับแนวทางการสอนเชิงวิชาการเข้ากับแนวทางภูมิปัญญาไทยอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูงสุด

  • Bang Talat, ประเทศไทย

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญา ในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555

  • Kham Thao, ประเทศไทย

  ความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

  • Mueang Chiang Rai, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยใช้เงินงบประมาณโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323

  • Bangkok, ประเทศไทย

  Bansomdet Chaopraya Rajabhat University ( BSRU ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่ตั้งของวิทยาเขตหลักของ BSRU คือเมืองหลวงของประเทศไทย - กรุงเทพมหานคร

  • Khlong Nueng, ประเทศไทย
  • Bang Kadi, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bangkok, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...