Keystone logo
California State Polytechnic University Pomona College of Letters, Arts and Social Sciences

California State Polytechnic University Pomona College of Letters, Arts and Social Sciences

California State Polytechnic University Pomona College of Letters, Arts and Social Sciences

บทนำ

วิทยาลัยอักษรศาสตร์ศิลปะและสังคมศาสตร์พัฒนาความรู้และการเรียนรู้ในสาขาวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะการแสดง มีหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรขั้นสูงในหลักสูตรมากกว่า 20 องศาและหลักสูตรประกาศนียบัตร

สถานที่

  • Pomona

    West Temple Avenue,3801, 91768, Pomona

    คำถาม