Keystone logo
Christendom College

Christendom College

Christendom College

บทนำ

Christendom College เป็น Christendom College ศิลปศาสตร์คาทอลิกที่เปิดสอนการศึกษาที่ผ่านการทดสอบตามเวลาและการศึกษาที่เข้มงวดซึ่งจะพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนด้วยวิธีที่ทรงพลังซึ่งทำให้เขาสำเร็จการศึกษาด้วยความสามารถในการเรียนรู้วิชาใด ๆ ไม่ว่าสายอาชีพจะซับซ้อนเพียงใด

วัฒนธรรมทางโลกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับชาวคาทอลิกในปัจจุบันทั้งเด็กและผู้ใหญ่และการเรียนรู้ความจริงดำเนินชีวิตตามศรัทธาและปกป้องหลักการคาทอลิกแบบดั้งเดิมได้ยากขึ้น

สถานที่

  • Front Royal

    Christendom Drive,134, 22630, Front Royal

    คำถาม