Keystone logo
Ensign College

Ensign College

Ensign College

บทนำ

Ensign College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อตั้งและสนับสนุนโดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ภารกิจของโรงเรียนคือการพัฒนาสาวกที่มีความสามารถและไว้วางใจได้ของพระเยซูคริสต์

ในฐานะสถาบันเราแสวงหาและปฏิบัติตามคำแนะนำและการนำทางของผู้นำที่ได้รับการดลใจโดยสอดคล้องกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจุดประสงค์และในการบรรลุพันธกิจที่ระบุไว้ของเรา

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ Ensign College ในการพัฒนาสาวกที่มีความสามารถและไว้วางใจได้ของพระเยซูคริสต์ วิทยาลัยจึงเน้นที่การช่วยเหลือนักเรียน/ผู้เรียนแสดงความสามารถหลักดังต่อไปนี้: การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำเพื่อสร้างและรักษาวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ วิสัยทัศน์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร การสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลในผู้ฟัง โหมด และสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อความเข้าใจและการจรรโลงใจซึ่งกันและกัน ทักษะทางเทคนิคเพื่อแสดงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเฉพาะให้สำเร็จผ่านระบบ กระบวนการ และเครื่องมือที่เหมาะสม การแก้ปัญหาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่มีข้อมูล ความเป็นมืออาชีพเพื่อแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงรากฐานทางศีลธรรมของจริยธรรมที่แข็งแกร่งและความรับผิดชอบ

สถานที่

  • Salt Lake City

    North 300 West,95, 84101, Salt Lake City

    คำถาม