Keystone logo
Franklin University Switzerland ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ in

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Franklin University Switzerland

Franklin University Switzerland

บทนำ

การรับสมัคร

โอกาสในการทำงาน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

ทุนการศึกษาและเงินทุน

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม