Keystone logo
RRiF College of Financial Management

RRiF College of Financial Management

RRiF College of Financial Management

บทนำ

RRiF College of Financial Management ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และดำเนินการศึกษาวิชาชีพบัญชีและการเงินสามปีและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญสองปีการเงินองค์กร โปรแกรมการศึกษามุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติงานในด้านการจัดการทางการเงินการบัญชีและการรายงานทางการเงินการจัดเก็บภาษีและการบัญชีการจัดการตลอดจนกิจกรรมการบริหารจัดการในระดับของผู้บริหารระดับกลางได้ทันที หรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

สถานที่

  • City of Zagreb

    Martićeva ulica,29, 10000, City of Zagreb

    คำถาม