Keystone logo
Sungkyul University

Sungkyul University

Sungkyul University

บทนำ

การศึกษาส่วนบุคคลตามศาสนาคริสต์เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์เดียวของการศึกษาที่ Sungkyul University ล มุ่งแสวงหาความดีงามร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชาติและมนุษย์โดยเนื้อแท้ผ่านการวิจัยทางวิชาการ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงลักษณะนิสัยที่ชอบธรรมและการสร้างมุมมองโลกที่ดีภายใต้ศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมสมัยใหม่ทำให้อารยธรรมทางวัตถุได้รับการพัฒนาอย่างมาก การศึกษาบุคลิกภาพภายใต้ศาสนาคริสต์จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามวิกฤตเช่นเดียวกับการสูญเสียมนุษยชาติ

Sungkyul University มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลี้ยงดูผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาตามศาสนาคริสต์ การให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์คือการใช้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนรู้ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยนั่นคือห้องโถงแห่งสติปัญญา เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตผู้ที่มีทัศนคติที่จริงจังในการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการยอมรับคำวิจารณ์อย่างถ่อมตนเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นความคิดสร้างสรรค์ในการสำรวจวิธีการและการครอบครองความรู้ที่พิสูจน์แล้วนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ความพร้อมใช้งาน คุณธรรมของผู้นำคือต้องมีความชำนาญในอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลายและนำไปใช้กับแต่ละกรณีการศึกษาอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยุคข้อมูลและการสื่อสารในอนาคต Sungkyul University มุ่งมั่นที่จะผลิตมืออาชีพที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ

สถานที่

 • Anyang

  Anyang, เกาหลีใต้

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม