Keystone logo
Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

บทนำ

หน่วยเทคโนโลยีของซานทานแดร์เป็นหน่วยงานสาธารณะของคำสั่งของแผนก ซึ่งอุทิศให้กับการฝึกอบรมผู้ที่มีความรู้สึกทางจริยธรรม การคิดเชิงวิพากษ์ และทัศนคติของผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพในการสอน การวิจัย และการขยายผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม . เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของสังคม

สถานที่

  • SANTANDER

    SANTANDER, โคลอมเบีย

    คำถาม