Keystone logo
University Of Warsaw, Faculty of Psychology

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

บทนำ

คณะจิตวิทยา ซึ่ง WISP เป็นส่วนหนึ่งเป็น คณะจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโปแลนด์ โครงการวิจัยของ คณะ ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อในสาขาจิตวิทยาและผลการวิจัยจะเผยแพร่เป็นประจำในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง นักวิชาการของเราเป็นที่รู้จักเนื่องจากเน้นการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน นอกเหนือจาก หลักสูตรจิตวิทยาภาษาอังกฤษ แล้วคณะยังให้บริการ หลักสูตรจิตวิทยา แบบเต็มเวลาและนอกเวลาในโปแลนด์ ตลอดจนการฝึกอบรมหลังจบการศึกษา

สถานที่

 • Warsaw

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม