Keystone logo
Whitecliffe College of Arts & Design

Whitecliffe College of Arts & Design

Whitecliffe College of Arts & Design

บทนำ

ภาพรวมของวิทยาลัย WHITECLIFFE

วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ Whitecliffe ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1982 และตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศิลปะและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา

โปรแกรมเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตั้งแต่ขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง และปริญญาโท มีให้เลือกเรียนในสาขาวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) สื่อภาพถ่าย (Photo Media) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) การจัดการงานศิลปะ (Arts Management) และศิลปะบำบัด (Arts Therapy)

วิทยาลัย Whitecliffe จัดวางโปรแกรมที่มีความร่วมสมัยและความเป็นสากลซึ่งสอนโดยศิลปิน นักออกแบบ นักศึกษาศาสตร์ และนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในสาขานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดประเมินวิเคราะห์ ทักษะในการค้นหาข้อมูล การสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน และยังจะได้สัมผัสกับโลกของงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยผ่านทางงานแสดงศิลปะต่าง ๆ การฝึกงาน แขกรับเชิญจากต่างประเทศ และมืออาชีพในอุตสาหกรรม ที่วิทยาลัย Whitecliffe เราสนับสนุนให้นักศึกษามีอิสรภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าที่จะเสี่ยงในทุกระดับชั้นตั้งแต่โปรแกรมประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Whitecliffe ล้วนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจน เป็นนักคิดสร้างสรรค์ผู้มีทักษะหลากหลายและมีความชำนาญทางเทคนิคตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมในระดับสูง พวกเขาสื่อสารความคิดของพวกเขาออกมาโดยการสรรสร้างผลงานทางสายตาอันทรงพลังและน่าประทับใจ นอกจากนี้พวกเขายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกำหนดทิศทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

วิทยาลัย Whitecliffe ได้รับการจัดอันดับโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในหมวดหมู่ที่หนึ่ง (Category One)

พันธกิจ

วิทยาลัย Whitecliffe เป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบอิสระที่ได้รับความนิยม โดยทางสถาบันได้ผลิตผู้จบการศึกษาคุณภาพสูงสุดและหล่อหลอมพลเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ

วิทยาลัย Whitecliffe ให้ประสบการณ์การศึกษางานศิลปะและการออกแบบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ผ่านทางการสอนและการค้นคว้าวิจัย การให้ความรู้กับนักศีกษาให้พวกเขาออกไปกำหนดแนวทางวัฒนธรรมผ่านทางการปฏิบัติจริงและการวิเคราะห์ศิลปะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยรากฐานของความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นเพื่อความหลากหลาย วิทยาลัย Whitecliffe เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการทำงานสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของพวกเขาตลอดทั้งชีวิต วิทยาลัย Whitecliffe ต้องการปลูกฝังทักษะในการตัดสินใจทางด้านสุนทรียภาพ ความรู้แบบมืออาชีพ และการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงความชำนาญทางเทคนิคใหักับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

ค่านิยมหลักของวิทยาลัย Whitecliffe ได้พัฒนาผ่านการทำงานอย่างมุ่งมั่นของสมาชิกคณะ นักศึกษา ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ ที่วิทยาลัย Whitecliffe เราเชื่อมั่นว่าความคิดและการแสดงออกนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การที่เราให้ความสำคัญกับสื่อ กระบวนการ และวิธีการมากมายหลากหลายแบบทำให้เราเชื่อมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษาของเรานั้นจะเป็นผู้นำในสาขาของตนด้วยการผสมผสานระหว่างการผลิตผลงานและการสร้างสรรค์ความคิดอย่างพิถีพิถัน ด้วยการวิจารณ์ผลงานอย่างเข้มงวด การโต้เถียงอย่างชาญฉลาด และความเคารพซึ่งกันและกัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตในการปั้นแต่งชุมชนที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่

โปรแกรม

1.ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน: NZQF ระดับ 4

 • ประกาศนียบัตรสาขาศิลปะและการออกแบบ
 • ประกาศนียบัตรสาขาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ
  • 18 สัปดาห์ โดยเปิดภาคเรียนเดือนกรกฎาคมและกุมภาพันธ์ทุกปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีแฟ้มผลงาน
  • 5.5 IELTS หรือเทียบเท่า

2.ระดับปริญญาตรี: วิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต NZQF ระดับ 7

 • วิจิตรศิลป์
 • การออกแบบกราฟิก
 • สื่อภาพถ่าย
 • การออกแบบแฟชั่น
  • เปิดภาคเรียนปีละครั้งในเดือนกุมภาพันธ์
  • จำเป็นต้องมีแฟ้มผลงาน
  • 6.0 IELTS หรือเทียบเท่า

3.ระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป: ระดับ NZQF 8 และ 9

 • วิจิตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการจัดการงานศิลปะ
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานศิลปะ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาศิลปะบำบัด
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาศิลปะบำบัด (การบำบัดผู้ป่วย)
 • วิจิตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาแฟชั่นและความยั่งยืน
  • โปรแกรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีทั้งหมดนั้นมีชั่วโมงเข้าชั้นเรียนน้อยดังนั้นนักศึกษาสามารถเรียนและทำงานไปด้วยได้
  • 6.5 IELTS หรือเทียบเท่า

เหตุผลที่ควรเลือกวิทยาลัย WHITECLIFFE

1.วิทยาลัย Whitecliffe เป็น สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลและมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาคคณะได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น

 • รางวัล Eden Arts Art Schools Top Award ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนศิลปะอันดับหนึ่งในโอ๊คแลนด์ตั้งแต่มีการจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นเมื่อปี 2011
 • สุดยอดบัณฑิตแห่งภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียประจำปี - สาขาการออกแบบแฟชั่น
 • สุดยอดบัณฑิตแห่งภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียประจำปี - สาขาทัศนศิลป์
 • นักออกแบบดาวรุ่ง id
 • รางวัลความเยี่ยมยอดต่าง ๆ
 • AgIdeas

2.โปรแกรมประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานและวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัย Whitecliffe ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักศึกษาเป็นหลักซึ่งมีความเข้าใจและรองรับความต้องการและความชอบของนักศึกษาที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการผสมผสานกันของสื่อใหม่ ๆ และแนวคิดร่วมสมัยประกอบไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ ทักษะ และทัศนคติแบบดั้งเดิม

3.หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย Whitecliffe จะได้รับการสอนในรูปแบบของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบและวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนเฉพาะทางสาขาใด พวกเขาจะมีทักษะในการวาดภาพ การลงสี และการออกแบบทุกคน

4.วิทยาลัย Whitecliffe มีการฝึกสอนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพอย่างครบถ้วนเช่นในด้านของธุรกิจ การตลาด และจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการได้ทักษะที่สามารถปรับใช้ได้และอาชีพที่ดีที่สุดหลังจบการศึกษา

5.นักศึกษาจะได้สัมผัสกับโลกของงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยผ่านทางการจัดงานแสดง แขกรับเชิญจากต่างประเทศ มืออาชีพในอุตสาหกรรม การแข่งขันและการฝึกงานภาคบังคับในปีที่ 3

6.หลักปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีคือการรวมทักษะการค้นคว้าวิจัยอย่างสร้างสรรค์เข้ากับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของสาธารณะและปัจจัยสำคัญทางการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาทัศนศิลป์

7.ชั้นเรียนภาคปฏิบัติขนาดเล็ก ซึ่งหมายความว่าผู้สอนและนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดทุกวัน นักศึกษา BFA ตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไปจะได้รับพื้นที่ทำงานส่วนตัวหรือสตูดิโอ และมีสิทธิ์เข้าไปที่วิทยาลัย Whitecliffe ได้ตลอดทั้งเจ็ดวัน

8.ทางเราเน้นและสนับสนุนในเรื่องของทักษะในการแก้ปัญหาและการตอบโต้อย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่นักศึกษากำลังพัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ส่วนบุคคล พวกเขายังจะเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าข้อมูล การสื่อสาร และการนำเสนอผลงานอีกด้วย มีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในทุกระดับด้วยหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบมือชีพ

9.ความคิดสร้างสรรค์ต้องมาจากการรวมกันของจินตนาการ ความจดจ่อมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์นั้นกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นนักคิดและนักผลิตผู้สร้างสรรค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรมและบทบาทได้หลายหลายแบบโดยนำทักษะต่าง ๆ ที่สามารถปรับใช้ได้ที่พวกเขาเรียนรู้สั่งสมมาในโปรแกรมปริญญาตรีด้านศิลปะหรือการออกแบบไปใช้

10.อัตราเฉลี่ยการสำเร็จหลักสูตรและสอบผ่านของวิทยาลัย Whitecliffe อยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรมศิลปะและการออกแบบใด ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์

ภาพรวมของหลักสูตร BFA

วิจิตรศิลป์

ผู้สำเร็จการศึกษาวิจิตรศิลป์ของ Whitecliffe สร้างการแสดงออกที่มองเห็นได้ซึ่งกระตุ้นความสนใจและมีพลังโน้มน้าวจากความคิดของตน พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คิดวิเคราะห์และเป็นผู้นำในการกำหนดวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการทำความเข้าใจและการดำเนินงานภายในขอบเขตของทัศนศิลป์ที่ขยายกว้างมากขึ้นในแต่ละวัน

เราให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติศิลปะร่วมสมัย ปัญหาทางทฤษฎีในปัจจุบัน และการสื่อสารผ่านทางองค์ประกอบทัศนศิลป์อย่างเป็นทางการ เราสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเกิดและพัฒนาการทำงานศิลปะที่มีความหมายผ่านทางสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยการสอนทักษะ เทคนิค และวิธีการที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของนักศึกษาทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ แนวทางปฏิบัติและความรู้ความเข้าใจ

นักศึกษาจะสำรวจวัสดุ เทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย และการมีส่วนร่วมในการลงสี การวาดเขียน การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ วิดีโอ สื่อดิจิทัล และการสร้างผลงานจากที่ว่าง การประชุมเชิงปฏิบัติการและชั้นเรียนเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษมีสอนตลอดทั้งปี โดยเน้นสาขาเฉพาะทางซึ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวและการติดตั้งสามมิติ วิทยาลัย Whitecliffe มีพื้นที่สตูดิโอให้กับนักศึกษาทุกคน

การออกแบบกราฟิก

ผู้สำเร็จการศึกษาการออกแบบกราฟิก Whitecliffe เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความคิดที่มีความเข้าใจทั้งในการปฏิบัติร่วมสมัยและความเชื่อปรัมปราแบบดั้งเดิมในวงการการออกแบบกราฟิก ทักษะทางเทคนิคในวงกว้างของพวกเขาทำให้มีความพร้อมในการสำรวจและสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความหลากหลายของผลงานที่มองเห็นได้สำหรับโครงการด้านการออกแบบต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการอย่างมากของอุตสาหกรรม

ที่วิทยาลัย Whitecliffe แผนกการออกแบบกราฟิกเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพในสายงานออกแบบโดยการรวมทักษะทางเทคนิคและการใช้ความคิดจินตนาการเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะสำรวจสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล โดยมีส่วนร่วมในการวิจัย การแก้ปัญหาและการสื่อสารทัศนศิลป์ มีการฝึกสอนให้ใช้ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายโปรแกรมควบคู่ไปกับการลงมือทำโครงการจริงในส่วนของการวาดภาพประกอบ การถ่ายภาพ และการทำสิ่งพิมพ์ นักศึกษาจะได้ทดลองปฏิบัติในประเภทงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ กราฟิกเคลื่อนไหว การสื่อสารองค์กร การออกแบบเว็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะมีการเสริมด้วยหัวข้อที่พูดถึงปัจจัยหลัก ๆของการออกแบบกราฟิก ซึ่งรวมไปถึง การกำกับงานศิลปะ เอกลักษณ์แบรนด์และทฤษฎีการออกแบบ ในปีที่สี่และปีการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะสร้างโครงการของพวกเขาเองตลอดปีในสาขางานออกแบบที่พวกเขาต้องการที่จะก้าวเข้าไปทำงาน นักศึกษาได้รู้จักกับผู้คนในสายงานและทักษะอาชีพผ่านทางการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานตามข้อกำหนดงานจริง ผู้สอนทั้งหมดเป็นนักวิจัยที่มีงานวิจัยและนักออกแบบที่ทำงานในด้านนี้จริง

สื่อภาพถ่าย

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสื่อภาพถ่ายของ Whitecliffe มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารได้ชัดเจนและมีทักษะในเทคนิคการผลิตภาพ พวกเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและมีวิสัยทัศน์และความเชื่อที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมร่วมสมัย

โปรแกรมนี้ให้ทักษะ เทคนิค และวิธีการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ของนักศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดคือการเกิดการผลิตงานศิลป์ของนักศึกษาผ่านการทดลองใช้สื่อจากเลนส์สร้างสรรค์ที่หลากหลาย

วิชาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีอะนาล็อกและดิจิทัล โดยเน้นความสำคัญในเรื่อง:

 • ขั้นตอนการทำงานดิจิทัล - Photoshop Lightroom การประมวลผล RAW การพิมพ์ การจัดเก็บภาพ
 • การจัดสี
 • ความเข้าใจเทคนิคการจัดแสงขั้นสูง

มีการจัดอบรม (โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและศิลปินถ่ายภาพ) และหัวข้อบรรยายพิเศษตลอดปีและมุ่งเน้นเฉพาะทาง เช่น การถ่ายภาพรูปแบบขนาดใหญ่ และเทคนิคการจัดนำแสง มีการช่วยเหลือและให้ขั้นตอนสำหรับการผลิตงานการบันทึกภาพแบบไทม์แลพส์ที่แสดงให้เห็นวัตถุเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่นาน (การเคลื่อนไหว) และงานด้านเสียงภายในแผนก

นักศึกษาสาขาสื่อภาพถ่ายจะมีสิทธิ์ได้ใช้เลนส์พิเศษ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสียง และอุปกรณ์ภาพเคลื่อนไหวชั้นนำ กลยุทธ์การนำเสนองานสำหรับช่างภาพจัดสอนโดยศิลปินมืออาชีพที่ใช้เลนส์ และนักศึกษาทำโครงการหนังสือภาพตลอดทั้งเทอม โดยออกมาเป็นหนังสือภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใคร

การออกแบบแฟชั่น

ผู้สำเร็จการศึกษาการออกแบบแฟชั่นที่ Whitecliffe คิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง และมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานของธุรกิจงาน พวกเขาเป็นนักนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่สามารถสร้างอาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในอุตสาหกรรมแฟชั่น

สาขาการออกแบบแฟชั่นสนับสนุนความคิดที่ไม่ซ้ำใครและสุนทรียภาพในการออกแบบส่วนบุคคล ซึ่งสร้างอยู่บนพื้นฐานของทักษะเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นในชั้นปีที่หนึ่ง นักศึกษาเรียนรู้การวิจัยทางด้านการออกแบบและการพัฒนาแนวความคิดเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างคอลเลคชั่นแฟชั่นร่วมสมัยและลงตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบส่วนตัวของพวกเขาเอง

มีการสอนเรื่องมาตรฐานสูงของระบบการทำงานในอุตสาหกรรม รวมไปถึงทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำแพทเทิร์น และการประกอบชุดเสื้อผ้า เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของนักศึกษานั้นได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ โปรแกรมนี้ ซึ่งมีการจัดอบรมเฉพาะอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วย จะเน้นในเรื่องการพัฒนาการออกแบบและแนวความคิด การค้นคว้า การร่างแพทเทิร์น และการประกอบชุดเสื้อผ้า เทคโนโลยีแฟชั่น การจัดการเนื้อผ้า การตัดเย็บและหลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟชั่น ทฤษฎีแฟชั่น การวาดภาพประกอบแฟชั่นและหลักปฏิบัติทางวิชาชีพ วิทยาลัย Whitecliffe ให้สิทธิ์การเข้าใช้ WGSN ซึ่งเป็นเว็บไซต์พยากรณ์ทิศทางแฟชั่นชั้นนำระดับโลก

นักศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะเน้นศึกษาเรื่องวิถีเพื่อความยั่งยืนและการย้อมสีแบบธรรมชาติ เพื่อตอบรับปัญหาภายในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและเพื่อพัฒนาการออกแบบของตนเอง

นักศึกษาได้ฝึกงานที่ New Zealand Fashion Week โดยทำงานร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นและผู้จัดซื้อจากต่างประเทศ

การสมัครเรียนของนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีและอายุครบ 18 ปีในปีการศึกษาแรก ในกรณีที่นักศึกษามีอายุไม่ถึง 18 ปีขณะที่กำลังศึกษาในปีแรก นักศึกษาจะต้องมีหลักฐานของผู้ปกครองที่พำนักอาศัยอยู่ในโอ๊คแลนด์

ใบสมัครที่ทางวิทยาลัย Whitecliffe ได้รับจะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป

คณะกรรมการรับนักศึกษาจะพิจารณาจากองค์ประกอบสามประการซึ่งมีความสำคัญเท่ากัน นักศึกษาที่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนอาจมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุปแล้ว นักศึกษาผู้ที่มีการประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะเรียนจนสำเร็จหลักสูตรปริญญาจะเป็นผู้ได้รับให้เข้าเรียน

สามารถอ่านข้อมูลวิธีสมัครได้ที่หน้าสุดท้ายของหนังสือแนะนำฉบับนี้

1.ระเบียนผลการศึกษา: ผลการศึกษาระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
แนะนำให้นักศึกษาที่มาจากต่างประเทศควรสำเร็จการศึกษามัธยมปลายในประเทศของตนแล้ว

2.แฟ้มผลงาน: แฟ้มผลงานควรแสดงตัวอย่างผลงานจำนวน 12 ถึง 20 ชิ้นที่ทำขึ้นเองเพื่อแสดงความสามารถหลายรูปแบบ แฟ้มผลงานสามารถเจาะจงประเภทงานใดงานหนึ่งได้หากนักศึกษาทำผลงานแนวนั้นมาตลอด นักศึกษาต่างชาติสามารถส่งแฟ้มผลงานของพวกเขาในรูปแบบดิจิทัลได้

3.การสัมภาษณ์: ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์และนักศึกษาควรเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานและความคิดของตนได้อย่างอิสระ การสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติสามารถดำเนินการโดยผ่าน Skype หรือทางโทรศัพท์ได้

หนังสือแสดงเจตจำนง: ผู้สมัครโปรแกรม BFA และโปรแกรมประกาศนียบัตรจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนงความยาว 250 คำแนบมาด้วย

การพิจารณาวุฒิการศึกษาเดิมหรือประสบการณ์: นักศึกษาทุกคนที่ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่กำลังสมัครสามารถสมัครขอให้มีการพิจารณาจากวุฒิการศึกษาเดิมหรือประสบการณ์ได้ ดูส่วนที่ 2 ของใบสมัคร

ปิดรับสมัคร สิ้นเดือนตุลาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ใบสมัครที่ส่งช้าจะยังคงได้รับพิจารณา

กระบวนการหลังจากได้รับใบสมัครแล้ว

หลังจากที่สำนักงานรับนักศึกษาได้รับใบสมัครแล้ว ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ แต่ถ้าผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ สามารถสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือ skype ได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติสูง อาจยกเว้นไม่ต้องสัมภาษณ์
 • นักศึกษาที่ทางวิทยาลัย Whitecliffe รับเข้าเรียนจะได้รับจดหมาย 'การเสนอที่ศึกษา' จดหมาย 'ตอบรับการเสนอ' รายการค่าเล่าเรียนและสัญญาการชำระค่าเล่าเรียน
 • คุณจะต้องส่งจดหมายตอบรับการเสนอที่ศึกษา (ซึ่งยืนยันว่าคุณจะไปเรียนตามที่ได้รับเสนอมา) พร้อมสัญญาชำระค่าเล่าเรียนกลับไปที่วิทยาลัย Whitecliffe ภายในวันที่ที่ระบุไว้ (ภายในสองอาทิตย์หลังจากมีการเสนอให้เข้าเรียนแล้ว)
 • หลังจากที่มีการชำระค่าเล่าเรียนครบแล้ว (ชำระไปยังสำนักงานกองทุนสาธารณะแห่งนิวซีแลนด์) นักศึกษาจะได้รับจดหมาย 'หลักฐานยืนยันการชำระค่าเล่าเรียน'
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าเล่าเรียนในการพิจารณาว่าจะออกวีซ่านักศึกษาให้หรือไม่

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • โปรแกรมประกาศนียบัตร 2017 12,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (หลักสูตร 18 สัปดาห์)
 • โปรแกรมวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (BFA) 2017 27,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสู 2017 27,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี

สถานที่

 • Auckland

  24 Balfour Road, Parnell, 1052, Auckland

  คำถาม